Nácviky studijních strategiíNácviky studijních strategií jsou specifickým typem studijní asistence. Jedná se o získávání a rozvoj kompetencí nezbytných pro zdárné vysokoškolské studium a plnohodnotné zapojení do akademické obce. Typicky se jedná o následující činnosti s ohledem na příslušné kategorie studentů se speciálními potřebami:

 • studující se zrakovým postižením – nácviky práce se speciální výpočetní technikou, nácviky efektivní práce s hmatovými dokumenty apod.,

 • studující se sluchovým postižením – prohlubování kompetencí nezbytných k efektivní práci s psaným textem (včetně akademického čtení a psaní), k efektivnímu užívaní znakových jazyků v akademickém prostředí a obecně kompetencí nezbytných k úspěšnému univerzitnímu studiu, včetně efektivního využívání tlumočení, přepisu, zápisu a dalších servisních a organizačních opatření,

 • studující s pohybovým postižením (především horních končetin) – nácviky efektivní práce s výpočetní, případně jinou kompenzační technikou,

 • studující se SPU – nácviky strategií při práci s textem (efektivita čtení, orientace v dokumentech různého typu a různé délky a struktury), nácviky práce s výpočetní technikou umožňující kontrolu správnosti textu,

 • studující s psychickými obtížemi, PAS či jinými obtížemi – nácviky strategií pro efektivní využití času pro studium, rozvržení studijních povinností a zvládání sociálních dovedností apod.

 • studující v anglickém jazyce


Nácviky studijních strategií probíhají především formou individuálních konzultací (jednorázových či pravidelných). Službu zajišťují odborná pracoviště v rámci UK, jejichž seznam je uveden níže.


Výběr vhodného pracoviště, s ohledem na Vaše potřeby, konzultujte s funkčním diagnostikem, fakultní kontaktní osobou pro studující se speciálními potřebami či koordinátorkou asistenčních služeb v Centru Carolina (Mgr. Alice Rytychová, ).Studující evidovaní ve všech kategoriích

Akademické psaní (práce s odbornými texty)

Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Bachtík, (využívejte, prosím, především e-mailový kontakt, v případě nutnosti tel. 728 066 181)


Poskytované služby:

 • poradenství v oblasti strukturace psaného textu a formálních náležitostí


Studující se zrakovým postižením

Poradna PedF

Adresa: Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 (místnost: 106, 1. patro)

Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.,

Konzultační hodiny: středa 16:00 - 17:00


Poskytované služby:

 • individuální konzultace (všeobecné studijní poradenství)

 • poradenství v oblasti technických a kompenzačních pomůcek a nácvik práce s nimi


Studující se sluchovým postižením

Poradna PedF

Adresa: Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 (místnost: 106, 1. patro)

Kontaktní osoba: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D.,

Konzultační hodiny: čtvrtek 13:30 – 14:30


Poskytované služby:

 • dohledávání materiálů, pomoc s dohledáváním informací, řešení případné problematiky s českým jazykem

 • pomoc v případě komunikačních strategií a systémů

 • informační pomoc dalším vyučujícím s předáváním poznatků ohledně sluchového postižení

 • konkrétní služby dle individuálního požadavku studenta


Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK

Adresa: Hlavní budova FF UK, náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (4. patro, místnost č. 421)

Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D., , tel. 221 619 238

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě


Poskytované služby:

 • individuální konzultace (všeobecné studijní poradenství)

 • vzdělávací kurzy

 • studijní kurz pro neslyšící studující (úvodní a pokračující)

 • diplomový seminář pro neslyšící studující

 • jazykové kurzy


Studující s pohybovým postižením

Poradna PedF

Adresa: Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 (místnost: 106, 1. patro)

Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.,

Konzultační hodiny: středa 16:00 - 17:00


Poskytované služby:

 • pomoc studujícím s vyhledáváním bariérovosti učeben a zajištění přístupnosti

 • pomoc se získáváním a vyhledáváním studijní literatury

 • pomoc s výběrem vhodných studijních pomůcek

 • orientace v nabídce a pomoc s výběrem vhodných volitelných předmětů dle zájmů a možností studentů

 • další služby dle aktuálních potřeb studujících


Studující se specifickými poruchami učení

Poradna PedF

Adresa: Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 (místnost: 106, 1. patro)

Kontaktní osoba: Mgr. at Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.,

Konzultační hodiny: středa 14:15 – 15:15


Poskytované služby:

 • diagnostika učebního stylu, nácvik efektivních učebních strategií, individuální nácvik práce se studijními materiály

 • rozvoj sociálních dovedností, které studující využije v komunikaci s vyučujícími

 • zvládání stresu a možnosti relaxace


Studující s psychickými obtížemi, PAS a jinými obtížemi

Poradna PedF

Adresa: Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 (místnost: 106, 1. patro)

Kontaktní osoba: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.,

Konzultační hodiny: úterý 11:30 -12:30 (po předchozí e-mailové dohodě)


Poskytované služby:

 • rozvoj zvládání stresu

 • podpora učebních strategií

 • rozvoj sociálních dovedností v kontextu ústního zkoušení a komunikace s vyučujícími

 • podpora efektivní přípravy na zkoušky a další studijní atesty


Studující v anglickém jazyce

Kontaktní osoba: doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.,


Poskytované služby:

 • diagnostika učebního stylu, nácvik efektivních učebních strategií, individuální nácvik práce se studijními materiály

 • rozvoj sociálních dovedností, které studující využije v komunikaci s vyučujícími

 • podpora učebních strategiíPoslední změna: 23. červenec 2021 10:28 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám