Nácviky studijních strategií

Nácviky studijních strategií jsou specifickým typem studijní asistence. Jedná se o získávání a rozvoj kompetencí nezbytných pro zdárné vysokoškolské studium a plnohodnotné zapojení do akademické obce. Typicky se jedná o následující činnosti s ohledem na příslušné kategorie studentů se speciálními potřebami:

 • studující se zrakovým postižením – nácviky práce se speciální výpočetní technikou, nácviky efektivní práce s hmatovými dokumenty apod.,

 • studující se sluchovým postižením – prohlubování kompetencí nezbytných k efektivní práci s psaným textem (včetně akademického čtení a psaní), k efektivnímu užívaní znakových jazyků v akademickém prostředí a obecně kompetencí nezbytných k úspěšnému univerzitnímu studiu, včetně efektivního využívání tlumočení, přepisu, zápisu a dalších servisních a organizačních opatření,

 • studující s pohybovým postižením (především horních končetin) – nácviky efektivní práce s výpočetní, případně jinou kompenzační technikou,

 • studující se SPU – nácviky strategií při práci s textem (efektivita čtení, orientace v dokumentech různého typu a různé délky a struktury), nácviky práce s výpočetní technikou umožňující kontrolu správnosti textu,

 • studující s psychickými obtížemi, PAS či jinými obtížemi – nácviky strategií pro efektivní využití času pro studium, rozvržení studijních povinností a zvládání sociálních dovedností apod.

 • studující v anglickém jazyce


Nácviky studijních strategií probíhají především formou individuálních konzultací (jednorázových či pravidelných). Službu zajišťují odborná pracoviště v rámci UK, jejichž seznam je uveden níže.


Výběr vhodného pracoviště, s ohledem na Vaše potřeby, konzultujte s funkčním diagnostikem, fakultní kontaktní osobou pro studující se speciálními potřebami či koordinátorkou asistenčních služeb v Centru Carolina (Mgr. Alice Rytychová, ).Studující evidovaní ve všech kategoriích

Akademické psaní (práce s odbornými texty)

Kontaktní osoba:

Mgr. Jakub Bachtík

(využívejte, prosím, především e-mailový kontakt, v případě nutnosti tel. 728 066 181)


Absolvoval jsem bohemistiku a dějiny umění na FF UK. Badatelsky se věnuji architektuře novověku a památkové péči, profesně působí jako redaktor. Několik let jsem pracoval v Národním památkovém ústavu v pozici šéfredaktora odborného časopisu Zprávy památkové péče, v současnosti jsem vedoucím oddělení publikací v Ústavu pro studium totalitních režimů. Jako editor, autor nebo spoluautor jsem se podílel na řadě odborných publikací a odborných i populárně naučných studií a článků.


Poskytované služby:

 • poradenství v oblasti strukturace psaného textu a formálních náležitostí

Studující se zrakovým postižením

Poradna PedF

Kontaktní osoba:

Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.

Konzultační hodiny: středa 16:00 - 17:00

Adresa: Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 (místnost: 106, 1. patro)


Vystudovala jsem speciální pedagogiku na PedF UK, kde jsem po dokončení studia nastoupila na pozici referentky pro studenty se speciálními potřebami. Současně také pracuji jako akademický a vědecký pracovník na Západočeské univerzitě v Plzni. Mé služby jsou určeny studentům s tělesným postižením a chronickým onemocněním. Můžete se na mě obrátit v případě problémů při obtížích v orientaci ve studijním plánu (Karolinka, SIS, zápis předmětů, platformy Moodle, MS Teams atp.), při zvládání nároků studia (hledání vhodného studijního stylu, efektivní rozvržení studia, sladění studijního/pracovního/osobního života).


Poskytované služby:

 • individuální konzultace (všeobecné studijní poradenství)

 • poradenství v oblasti technických a kompenzačních pomůcek a nácvik práce s nimi

Studující se sluchovým postižením

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK

Kontaktní osoba:

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

tel. 221 619 238

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Adresa: Hlavní budova FF UK, náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (4. patro, místnost č. 421)

Pracuji v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na FF UK. Vystudovala jsem speciální pedagogiku na PedF UK a doktorský studijní program Český jazyk na FF UK. Zabývám se různými tématy z oblasti tzv. Deaf Studies, nejčastěji rozličnými otázkami vzdělávání neslyšících dětí. Na FF UK mám kromě jiného na starosti také vše, co souvisí se vzděláváním neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů. V rámci Centra Carolina se na mě s čímkoli týkajícím se této oblasti může obrátit kdokoli z celé UK.


Poskytované služby:

 • individuální konzultace (všeobecné studijní poradenství)

 • vzdělávací kurzy

 • studijní kurz pro neslyšící studující (úvodní a pokračující)

 • diplomový seminář pro neslyšící studující

 • jazykové kurzy

Studující s pohybovým postižením

Poradna PedF

Kontaktní osoba:

Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.

Konzultační hodiny: středa 16:00 - 17:00

Adresa: Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 (místnost: 106, 1. patro)


Poskytované služby:

 • pomoc studujícím s vyhledáváním bariérovosti učeben a zajištění přístupnosti

 • pomoc se získáváním a vyhledáváním studijní literatury

 • pomoc s výběrem vhodných studijních pomůcek

 • orientace v nabídce a pomoc s výběrem vhodných volitelných předmětů dle zájmů a možností studentů

 • další služby dle aktuálních potřeb studujících

Studující se specifickými poruchami učení

Poradna PedF

Kontaktní osoba:

Mgr. at Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

Konzultační hodiny: středa 14:15 – 15:15

Adresa: Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 (místnost: 106, 1. patro)


Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na UK, kde se mi také podařilo získat doktorský titul v oboru pedagogická psychologie. Na PedF UK je mým oborem psychologické poradenství, které nejen vyučuji, ale sama se mu aktivně věnuji v Akademické poradně. V rámci studijní asistence nejčastěji pomáhám studentům s nalezením studijní strategie, která bude "šita na míru" jejich potřebám. Patří sem nejenom samotný nácvik studia, ale také nastavení správného režimu dne, harmonogram plnění zkoušek a zvládání stresu, který je spojen se zkouškovou situací.


Poskytované služby:

 • diagnostika učebního stylu, nácvik efektivních učebních strategií, individuální nácvik práce se studijními materiály

 • rozvoj sociálních dovedností, které studující využije v komunikaci s vyučujícími

 • zvládání stresu a možnosti relaxace

Studující s psychickými obtížemi, PAS a jinými obtížemi

Poradna PedF

Kontaktní osoba:

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

Konzultační hodiny: úterý 11:30–12:30 (po předchozí e-mailové dohodě),

lze v prezenční formě (PedF UK, Myslíkova 7, 3.patro, M307) nebo online.

Adresa: Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 (místnost: 106, 1. patro)


Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na UK, doktorské studium jsem absolvovala se zaměřením na pedagogickou psychologii. V rámci výuky se věnuji především vývojové psychologii. Absolvovala jsem kurzy zaměřené na rozšíření psychodiagnostických znalostí a krizovou intervenci, poradenskou práci se skupinou, psychoterapeutický výcvik v systemické a rodinné terapii.

Ve své praxi se zaměřuji na studijní, osobní i vztahové potíže studujících, nácviky studijních kompetencí, práci se stresem. Moje terapeutická či poradenská práce vychází ze systemického přístupu, který mi dovoluje obtíže klientů nahlížet v širším kontextu.


Poskytované služby:

 • rozvoj zvládání stresu

 • podpora učebních strategií

 • rozvoj sociálních dovedností v kontextu ústního zkoušení a komunikace s vyučujícími

 • podpora efektivní přípravy na zkoušky a další studijní atesty

Studující s poruchou autistického spektra

Kontaktní osoba:

Mgr. Anna Vozková

tel.: 222 232 452

Konzultační hodiny: středa 16:00–17:00

Adresa: Školská 13a, 110 00 Praha 1


Absolvovala jsem na PedF UK obor Psychologie. Pracovala jsem například jako školní psycholožka na základní škole, lektorka adaptačních kurzů nebo jako poradenský psycholog pro lidi s poruchou autistického spektra. Aktuálně působím v Centru Carolina jako koordinátorka pro studující s psychickými obtížemi a věnuji se také lektorování seminářů zaměřených na rozvoj soft skills a podporu psychické odolnosti. Kromě nácviků studijních strategií poskytuje také individuální nebo skupinové konzultace v Poradně UK.


Poskytované služby:

 • Rozvoj strategií pro lepší zvládání stresu a nácviky relaxace

 • Diagnostika a hledání vhodných učebních strategií

 • Rozvoj sociálních dovedností potřebných pro studium na VŠ

 • Příprava na studijní atesty, obavy ze zkoušky

 • Time management a produktivita

 • Podpora při psaní závěrečných prací

 • Pomoc s orientací v systému vysoké školy


Studující v anglickém jazyce

Kontaktní osoba:

doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.


Poskytované služby:

 • diagnostika učebního stylu, nácvik efektivních učebních strategií, individuální nácvik práce se studijními materiály

 • rozvoj sociálních dovedností, které studující využije v komunikaci s vyučujícími

 • podpora učebních strategií


Poslední změna: 9. prosinec 2021 15:55 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám