Nácviky studijních strategií

Nácviky studijních strategií jsou specifickým typem studijní asistence. Jedná se o získávání a rozvoj kompetencí nezbytných pro zdárné vysokoškolské studium a plnohodnotné zapojení do akademické obce. Typicky se jedná o následující činnosti s ohledem na příslušné kategorie studentů se specifickými potřebami:

 • studující se zrakovým postižením – nácviky práce se speciální výpočetní technikou, nácviky efektivní práce s hmatovými dokumenty apod.,

 • studující se sluchovým postižením – prohlubování kompetencí nezbytných k efektivní práci s psaným textem (včetně akademického čtení a psaní), k efektivnímu užívaní znakových jazyků v akademickém prostředí a obecně kompetencí nezbytných k úspěšnému univerzitnímu studiu, včetně efektivního využívání tlumočení, přepisu, zápisu a dalších servisních a organizačních opatření,

 • studující s pohybovým postižením (především horních končetin) – nácviky efektivní práce s výpočetní, případně jinou kompenzační technikou,

 • studující se SPU – nácviky strategií při práci s textem (efektivita čtení, orientace v dokumentech různého typu a různé délky a struktury), nácviky práce s výpočetní technikou umožňující kontrolu správnosti textu,

 • studující s psychickými obtížemi, PAS či jinými obtížemi – nácviky strategií pro efektivní využití času pro studium, rozvržení studijních povinností a zvládání sociálních dovedností apod.

 • studující v anglickém jazyce


Nácviky studijních strategií probíhají především formou individuálních konzultací (jednorázových či pravidelných). Službu zajišťují odborná pracoviště v rámci UK, jejichž seznam je uveden níže.


Výběr vhodného pracoviště, s ohledem na Vaše potřeby, konzultujte s funkčním diagnostikem, fakultní kontaktní osobou pro studující se speciálními potřebami či koordinátorkou asistenčních služeb v Centru Carolina (Veronika Kubíková, ).Studující evidovaní ve všech kategoriích

Akademické psaní (práce s odbornými texty)

Kontaktní osoba:

Mgr. Jakub Bachtík

(využívejte, prosím, především e-mailový kontakt, v případě nutnosti tel. 728 066 181)


Absolvoval jsem bohemistiku a dějiny umění na FF UK. Badatelsky se věnuji architektuře novověku a památkové péči, profesně působím jako redaktor. Několik let jsem pracoval v Národním památkovém ústavu v pozici šéfredaktora odborného časopisu Zprávy památkové péče, v současnosti jsem vedoucím oddělení publikací v Ústavu pro studium totalitních režimů. Jako editor, autor nebo spoluautor jsem se podílel na řadě odborných publikací a odborných i populárně naučných studií a článků.


Pravidla redigování odborného textu aneb s čím se na mne můžete obrátit


Poskytované služby:

 • poradenství v oblasti strukturace psaného textu a formálních náležitostí


Studující se specifickými poruchami učení, s tělesným a se zrakovým postižením

Poradna PedF

Kontaktní osoba:

Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.

Konzultační hodiny: středa 16:00 - 17:00

Adresa: Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 (místnost: 106, 1. patro)


Vystudovala jsem speciální pedagogiku na PedF UK, kde jsem po dokončení studia nastoupila na pozici referentky pro studenty se speciálními potřebami. Současně také pracuji jako akademický a vědecký pracovník na Západočeské univerzitě v Plzni. Mé služby jsou určeny studentům s tělesným postižením a chronickým onemocněním. Můžete se na mě obrátit v případě problémů při obtížích v orientaci ve studijním plánu (Karolinka, SIS, zápis předmětů, platformy Moodle, MS Teams atp.), při zvládání nároků studia (hledání vhodného studijního stylu, efektivní rozvržení studia, sladění studijního/pracovního/osobního života).


Poskytované služby:

 • individuální konzultace (všeobecné studijní poradenství)

 • diagnostika učebního stylu, nácvik efektivních učebních strategií, individuální nácvik práce se studijními materiály

 • rozvoj sociálních dovedností, které studující využije v komunikaci s vyučujícími

 • zvládání stresu a možnosti relaxace

 • poradenství v oblasti technických a kompenzačních pomůcek a nácvik práce s nimi


Poskytované služby pro studující s tělesným postižením :

 • pomoc studujícím s vyhledáváním bariérovosti učeben a zajištění přístupnosti

 • pomoc se získáváním a vyhledáváním studijní literatury

 • pomoc s výběrem vhodných studijních pomůcek

 • orientace v nabídce a pomoc s výběrem vhodných volitelných předmětů dle zájmů a možností studentů

 • další služby dle aktuálních potřeb studujících


Studující s psychickými obtížemi

Poradna PedF

Kontaktní osoba:

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

Konzultace dle individuální dohody emailem, konzultace probíhají osobně nebo online.

Adresa: PedF UK, Katedra psychologie, Myslíkova 7, Praha 1, 3.patro, místnost: M307, případně Akademická poradna PedF, Spálená 10, Praha 1.Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na UK, doktorské studium jsem absolvovala se zaměřením na pedagogickou psychologii. V rámci výuky se věnuji především vývojové psychologii. Absolvovala jsem kurzy zaměřené na rozšíření psychodiagnostických znalostí a krizovou intervenci, poradenskou práci se skupinou, psychoterapeutický výcvik v systemické a rodinné terapii.

Ve své praxi se zaměřuji na studijní, osobní i vztahové potíže studujících, nácviky studijních kompetencí, práci se stresem. Moje terapeutická či poradenská práce vychází ze systemického přístupu, který mi dovoluje obtíže klientů nahlížet v širším kontextu.


Poskytované služby:

 • rozvoj zvládání stresu

 • podpora učebních strategií

 • rozvoj sociálních dovedností v kontextu ústního zkoušení a komunikace s vyučujícími

 • podpora efektivní přípravy na zkoušky a další studijní atesty


Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Vídršperková

Konzultační hodiny: středa 15:00 – 17:00 po předchozí emailové domluvě v budově Katedry psychologie PedF UK (Myslíkova 7, 110 00 Praha 1), případně online (Zoom)


Vystudovala jsem psychologii na Pedagogické fakultě UK, aktuálně působím jako doktorandka na Katedře psychologie PedF UK. V rámci svého studia mimo jiné vyučuji semináře z vývojové a pedagogické a školní psychologie pro studenty učitelských oborů. V minulosti jsem pracovala jako psycholog v pedagogicko-psychologické poradně, krátce jako školní psycholog na gymnáziu a střední škole. Absolvovala jsem komplexní kurz krizové intervence a další doplňující kurzy a školení zaměřené zejména na psychodiagnostiku a nejčastější obtíže žáků základních a středních škol.


Poskytované služby:

 • analýza aktuálního stylu učení a podpora při volbě vhodného stylu učení

 • podpora při zvládání stresu a úzkosti v souvislosti se studiem, techniky vedoucí ke zmírnění stresuStudující se sluchovým postižením

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK


Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Holubová

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě


Pracuji v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK jako odborný konzultant pro studium neslyšících a nedoslýchavých studentů a spravuji web NaNUK. Vystudovala jsem ergoterapii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Češtinu v komunikaci neslyšících (dnes Jazyky a komunikace neslyšících) na Filozofické fakultě UK. Na téže fakultě dokončuji magisterské studium jednooborové psychologie. V ergoterapii se specializuji na diagnostiku a neurorehabilitaci u pacientů po získaném poškození mozku, na psychogenní poruchy hybnosti a na pacienty s nízkou motivací k RHB. Působím též ve výzkumném týmu v Holandsku jako neurolingvista-diagnostik. V minulosti jsem spolupracovala s ÚP při ergodiagnostice (zjišťování aktuálního pracovního potenciálu) a úpravách pracovního prostředí u klientů s různými specifickými potřebami hledajících zaměstnání. Jsem rodilou mluvčí českého znakového jazyka, diagnostiku je možno provést i v tomto jazyce (také v psané a mluvené češtině a angličtině).Poskytované služby:

 • individuální konzultace (všeobecné studijní poradenství)

 • vzdělávací kurzy

 • studijní kurz pro neslyšící studující (úvodní a pokračující)

 • diplomový seminář pro neslyšící studující

 • jazykové kurzyStudující s poruchou autistického spektra

Kontaktní osoba:

Mgr. Anna Vozková

tel.: 222 232 452

Konzultační hodiny: středa 16:00–17:00

Adresa: Školská 13a, 110 00 Praha 1


Absolvovala jsem na PedF UK obor Psychologie. Pracovala jsem například jako školní psycholožka na základní škole, lektorka adaptačních kurzů nebo jako poradenský psycholog pro lidi s poruchou autistického spektra. Aktuálně působím v Centru Carolina jako koordinátorka pro studující s psychickými obtížemi a věnuji se také lektorování seminářů zaměřených na rozvoj soft skills a podporu psychické odolnosti. Kromě nácviků studijních strategií poskytuje také individuální nebo skupinové konzultace v Poradně UK.


Poskytované služby:

 • Rozvoj strategií pro lepší zvládání stresu a nácviky relaxace

 • Diagnostika a hledání vhodných učebních strategií

 • Rozvoj sociálních dovedností potřebných pro studium na VŠ

 • Příprava na studijní atesty, obavy ze zkoušky

 • Time management a produktivita

 • Podpora při psaní závěrečných prací

 • Pomoc s orientací v systému vysoké školy


Studující v anglickém jazyce

Kontaktní osoba:

doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.


Poskytované služby:

 • diagnostika učebního stylu, nácvik efektivních učebních strategií, individuální nácvik práce se studijními materiály

 • rozvoj sociálních dovedností, které studující využije v komunikaci s vyučujícími

 • podpora učebních strategií


Poslední změna: 26. září 2023 13:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728

E-mail: ,


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850,Jak k nám