Poradny na fakultách

Různě specializované poradny najdete také na jednotlivých fakultách. Jejich služby jsou primárně určeny studentům a zaměstnancům dané fakulty, ale v některých případech je mohou po domluvě využívat i osoby z ostatních fakult Univerzity Karlovy. Všechny poradny jsou nabízeny zdarma (s výjimkou Psychologického poradenského centra Filozofické fakulty. To nabízí poradenství zdarma pouze pro studenty a zaměstnance své fakulty, pro ostatní za poplatek). Seznam všech fakultních poraden najdete níže. Podrobné a nejaktuálnější informace o službách najdete na stránkách jednotlivých poraden.


Katolická teologická fakulta

Evangelická teologická fakulta

Husitská teologická fakulta

Právnická fakulta

1. lékařská fakulta

2. lékařská fakulta

3. lékařská fakulta

Lékařská fakulta v Plzni

Lékařská fakulta v Hradci Králové - i pro studenty FaF

Filozofická fakulta

Přírodovědecká fakulta

Matematicko-fyzikální fakulta

Pedagogická fakulta

Fakulta sociálních věd

Fakulta tělesné výchovy a sportu


Katolická teologická fakulta

Fakultní kaplan

Kontaktní osoba: David Vopřada, Dr.

Telefon: 220 181 358

E-mail:

Web: www.ktf.cuni.cz/KTF-41.html


Fakultní kaplan zajišťuje duchovní zázemí všem studentům KTF UK, vyjma bohoslovců a členů řeholních institutů, kteří mají své vlastní duchovní vedení a formaci. Je zodpovědný za provoz fakultní kaple a má podporovat a koordinovat duchovní aktivity studentů.

Konzultace jsou poskytovány také studentům dalších fakult UK.


Evangelická teologická fakulta

Studentský farář

Adresa: Černá 9, 115 55 Praha 1

Kontaktní osoba: prof. ThDr. Jan Štefan

Telefon: 221 988 317

E-mail:

Web: http://web.etf.cuni.cz/ETF-231.html


Pastorační hodiny:

Čt 13:00–14:00 ve farářské pracovně (2. patro, vedle studijního oddělení)

Poskytuje konzultace studentům celé UK.

Je možné se emailem domluvit na jiném termínu.


Husitská teologická fakulta

Akademické poradenské centrum pro studenty UK HTF

Pracoviště: Katedra psychosociálních věd a etiky

Adresa: Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4

Vedoucí úseku: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

Kontaktní osoba: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

Telefon: +420 222 539 230

E-mail:

Web: www.htf.cuni.cz/HTF-130.html


Služby jsu určeny studentům celé UK.

Do poradny je třeba se objednat předem.


Poskytované služby:

 • Odborné a kariérové poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK HTF se speciálními vzdělávacími potřebami,

 • Odborné a kariérové poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK se specifickými poruchami učení (SPU) – dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií a dyspraxií,

 • Psychoterapie a duchovní poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK HTF,

 • Duchovní poradenství pro studenty UK HTF,

 • Psychologické a profesní poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK HTF,

 • Penitenciární a postpenitenciární poradenství pro uchazeče o studium, studenty UK HTF a další zájemce.


Pod Akademickým poradenským centrem také působí:

 • Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů.

 • Akademické centrum rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.


Právnická fakulta

Psychologická poradna pro studenty PF UK

Poradce: MUDr. Zuzana Klapetková

E-mail:

Web: https://www.prf.cuni.cz/aktuality/provoz-psychologicke-poradny-na-pf-uk

Poskytuje konzultace studentům právnické fakulty.


1. lékařská fakulta

Psychologická a psychoterapeutická poradna

Pracoviště: Ústav humanitních studií v lékařství

Adresa: Karlovo náměstí 40 (Faustův dům) - 2. patro, 128 00 Praha 2

Vedoucí úseku: PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, PhD.

Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, PhD.

Telefon: +420 732 482 266 (pro individuální konzultace)

E-mail: ,

Web: http://uhsl.wz.cz/obsah.php?clanek=poradna

Provozní doba: Dle domluvy


Poradna je určena pro všechny studenty a pracovníky (i jejich rodinné příslušníky) 1. LF UK Praha. V případě volné kapacity i pro studenty dalších fakult UK.


Poskytované služby:

 • Pomoc je poskytována zejména v oblasti vztahové problematiky (partnerské, manželské, rodinné, generační vztahy apod.), při potížích s adaptací na VŠ studium, pro prohloubení sebepoznání a v případech jiných subjektivních potíží. Systematická psychoterapie není poskytována.


Online adiktologická poradna

Adresa: Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Vedoucí úseku: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Vacek - psycholog, Mgr. Petra Vondráčková, Ph.D. - klinická psycholožka a psychoterapeutka

Telefon: +420 224 968 208

Web: http://poradna.adiktologie.cz/ (na webu je možné zadat váš dotaz online, odpověď vám pak přijde do vámi uvedeného emailu)


Poradna nabízí:

 • Informace o závislostech a jejich zvládání (statické texty),

 • Zodpovídání dotazů prostřednictvím webového formuláře a zveřejňování odpovědí,

 • Screening a krátkou intervenci - otestování míry rizika vzhledem k závislostnímu chování a stručné doporučení na základě výsledků

 • Interaktivní svépomocnou aplikaci ke zvládání závislostního chování.


2. lékařská fakulta

Psychologická poradna 2. LF UK

Adresa: V Úvalu 84, 150 18 Praha 5 - Motol

Vedoucí úseku: Doc. PhDr. Jana Kocourková

Kontaktní osoba: Doc. PhDr. Jana Kocourková

Telefon: +420 224 433 456

E-mail:

Web: http://www.lf2.cuni.cz/Studium/psyx.htm

Provozní doba: čtvrtek 13.00–15.00 (po předchozí domluvě)


Služby jsu určeny studentům lékařských fakult.


Poskytované služby:

 • Prevence psychických selhání studentů LF v průběhu studia, zaměření na zlepšení jejich psychosociální adaptace v oblasti studijní i v jiných oblastech osobního života,

 • Pomoc při utváření optimálního modelu studia,

 • Nácvik zvládání zátěže a stresu při studiu i pozdějším výkonu lékařské profese,

 • Zaměření na zlepšení porozumění budoucích lékařů ve vztahu k pacientům,

 • Psychologická pomoc v krizích a adaptačních selháních studentů v oblasti osobní, partnerské i rodinné.


3. lékařská fakulta

Studentská poradna 3. LF UK v Praze

Pracoviště: Ústav hygieny, odd. podpory zdraví dětí

Adresa: Ruská 87, 100 00 Praha 10, budova 19 (SZÚ), 1. vchod, 3. patro

Vedoucí úseku: Doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.

Web: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-308.html


Kontaktní osoby:

Doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. (vedoucí poradny)

Místnost: 314

Telefon: 267 102 340

E-mail:

Konzultační hodiny:  středa  10–12, 13–16 hod. (po předchozí domluvě emailem nebo tel.)


Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D. (poradna pro odvykání kouření)

Místnost: 305

E-mail:

Konzultační hodiny: úterý 11–14 hod. (po předchozí domluvě emailem)


Služby jsou určeny prioritně studentům 3. LF, v případě volné kapacity i studentům dalších fakult UK.


Poskytované služby:

 • Pomoc při adaptaci na nové studijní a životní podmínky

 • Studijní poradenství, pomoc při řešení studijních problémů,  hledání efektivního studijního stylu

 • Poradenství při zvládání stresu včetně podpory zdravého životního stylu

 • Poradenství zaměřené na řešení osobních problémů a osobní růst

 • Pomoc s odvykáním kouření

 • Zprostředkování návaznosti na specializované služby podle potřeb studentů  (krizová intervence, psychiatrické vyšetření, farmakologická léčba závislosti na tabáku, apod).


Internetové stránky s Programem antistresové intervence pro studenty VŠ:


Lékařská fakulta v Plzni

Středisko pro studenty a absolventy

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Petra Buňatová

Telefon: +420 377 593 550, +420 377 593 540

E-mail:

Web: http://elius.lfp.cuni.cz/web/centrum-pro-studenty/


Studijní poradenství:

Mgr. Martina Buriánková – vedoucí studijního oddělení

Domluvení konzultace e-mailem:


Psychologické poradenství:

Mgr. Dana Chmelařová – klinický psycholog

Registrace přes kalendář nebo domluvení konzultace e-mailem:


Koučování:

Mgr. Ondřej Šauer - psycholog

Konzultace registrací přes kalendář


Služby jsou určeny výhradně studentům LFP.


Lékařská fakulta v Hradci Králové

Pedagogicko-psychologická poradna

Pracoviště: Ústav sociálního lékařství

Adresa: Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové

Vedoucí úseku: MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.

Kontaktní osoba: MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.; PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D., PhD.; MUDr. David Skorunka, Ph.D.

Telefon: +420 495 816 415 (pracovna), 605 714 948 (Hadaš),

728 004 953 (Štefančíková)

E-mail: ,

, ,

Web: https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Organizacni-struktura/Domaci-stranky/Ustav-socialniho-lekarstvi/Pedagogicko-psychologicka-poradna/

Provozní doba: po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě


Poskytované služby:

Pedagogicko-psychologická poradna primárně sloužící medikům, bakalářům a doktorandům, sekundárně uchazečům o studium na LF UK, pracovníkům naší fakulty (služby jsou zdarma). Poradna slouží českým i zahraničním studentům (zahraničním v anglickém jazyce).

Po dohodě přijímáme zdarma i studenty FaF UK.

Charakter práce spočívá především v individuálních rozhovorech. Některé konzultace provádíme také prostřednictvím e-mailu.

Oblasti poskytovaných konzultací: zvládání studia, potíže vyvolané stresem, osobní krize, rodinné a vztahové problémy, studenti se specifickými potřebami (zejména dyslexie).

Každoročně poradna poskytuje průměrně 280 hodin konzultací.


Filozofická fakulta

Psychologické poradenské centrum

Pracoviště: Katedra psychologie

Adresa: Revoluční 26, 116 36 Praha 1, Celetná 20, Praha 1 (1. patro, č. 142a)

Vedoucí úseku: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Kontaktní osoba: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Telefon: +420 221 619 675

E-mail:

Web: poradna.ff.cuni.cz/PPFF-4.html

Provozní doba: objednání přímo k odborníkovi, kontakty + harmonogram na stránce: http://poradna.ff.cuni.cz/PPFF-6.html


Služby poskytované zdarma jsou určeny výhradně studentům FF UK.


Poskytované služby:

Psychologické poradenské centrum (PPC) na FF UK v Praze je připraveno jako širší poradenská služba, která se obecně zaměřuje na:

 • Psychologické poradenství, psychoterapeutická péče

 • Krizová intervence

 • Poradenství  pro uchazeče a studenty FFUK se speciálními vzdělávacími potřebami (modifikace přijímacích zkoušek uchazečů a následně individuální studijní plán pro studenty)

 • Poradenství studentům se specifickými poruchami učení a jejich učitelům

 • Sociální poradenství

 • Personální a kariérové poradenství

 • Interkulturní poradenství (poradenské služby pro vyjíždějící i přijíždějící studenty, při interkulturní adaptaci)

 • Poradenství pro pracovníky FFUK i dalších částí UK, jejich rodinné příslušníky

 • Poradenská činnost pro mimofakultní veřejnost


Poradenské centrum Hybernská

Adresa: Hybernská 4, Praha 1, 110 00

Vedoucí úseku: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. 

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Veselá

Telefon: +420 778 460 056 (pouze v otevírací době Sociálně-právní poradny)

E-mail:

Web: https://poradenskecentrum.ff.cuni.cz/o-centru/

Provozní doba: na většinu služeb se objednává přímo ke konkrétnímu odborníkovi, zde: https://poradenskecentrum.ff.cuni.cz/objednani/


Služby jsou určeny studentům FF UK.


Poskytované služby:

 • Adaptační skupiny

 • Profesní poradenství

 • Psychologická poradna

 • Sociálně-právní poradna

 • Studijní poradenství

 • Zážitková skupina s využitím prvků arteterapie a artefiletiky

 • Zážitková skupina s využitím prvků pohybového divadla a tance

 • Zážitková skupina s využitím prvků muzikoterapie


Akademická farnost Praha

Pracoviště: kostel Nejsvětějšího Salvátora,

Adresa: Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Vedoucí úseku: Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

Telefon: 724 367 681, 222 221 339

E-mail:

Web: http://www.farnostsalvator.cz


Poskytované služby:

 • Bohoslužby a svátosti

 • Kurz základů víry

 • Duchovní cvičení

 • Cyklus o manželství

 • Meditace v kryptě

 • Společenství

 • Pomáháme – adopce na dálku, dobrovolnictví a další aktivity

 • Umělecké intervence a výstavy

 • Sportovní aktivity

 • Knihovna

 • Schola

 • Program pro rodiny

 • Vysokoškolské katolické hnutí

Podrobné informace o uvedené nabídce a o aktuálním dění na webu farnosti.


Přírodovědecká fakulta

Psychologická poradna

Ke konzultaci se lze objednat prostřednictvím emailu nebo telefonicky.

Adresa: pracovna poradny - Albertov 6, 4NP (3. patro), místnost 329

Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Soukupová

Telefon: +420 778 788 658

E-mail: psycholog@natur.cuni.cz


Web: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/specialni-potreby/psychologicka-poradna


Matematicko-fyzikální fakulta

Kariérní služby

Adresa: Ke Karlovu 3, Praha 2

E-mail:

Web: https://www.mff.cuni.cz/cs/ofs/kpc


Poskytované služby:


Máte-li zájem být informování o akcích KPC předem, registrujte se jako student MFF UK do konference zde.


V případě, že jste student MFF a máte zájem o psychologické poradenství, obraťte se na zprostředkovatele této služby Mgr. Lukáše Krumpa, Ph.D., kontakt viz https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~krump/ssp/kontakt.html


Pedagogická fakulta

Akademické poradny pro studenty UK

Adresa: M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, 1. patro

Vedoucí úseku: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Kontaktní osoby: kontakty jednotlivých poradců

E-mail:

Web: https://pages.pedf.cuni.cz/poradna/

Provozní doba: studenti se pro dohodnutí termínu konzultace mohou obrátit na na konkrétní pracovníky emailem.


Služby jsou poskytovány studentům celé UK v případě volné kapacity.


Poskytované služby: 

 • Konzultace k Funkční diagnostice, provedení Funkční diagnostiky

 • Psychologické poradenství, studijní poradenství, kariérové poradenství, osobní poradenství 

 • Speciálně pedagogické poradenství a logopedie 

 • Všeobecné a profesní poradenství pro studenty se speciálními potřebami

 • Konzultace o možnostech studijních modifikací či tvorbě individuálního studijního plánu

 • Diagnostika specifických poruch učení 

 • Zajištění tlumočení přijímacích a dílčích zkoušek a přednášek mezi češtinou a českým znakovým jazykem

 • Pomůcky pro zdravotně postižené studenty (konzultace, doporučení)

Kompletní přehled poskytovaných služeb na webových stránkách Poraden.


Fakulta sociálních věd

Psychologická pomoc

Web: PSYCHOLOGICKÁ POMOC

Kontaktní osoba: Mgr. Vlaďka Šnoblová

E-mail: Na individuální konzultaci se můžete objednat prostřednictvím emailu

FSV UK nabízí studentům Fakulty sociálních věd možnost konzultací formou podpůrných terapií a psychologického poradenství zdarma ve spolupráci s Terapeutickým centrem Podolí

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Oddělení psychologie Katedry Pedagogiky psychologie a didaktiky

Adresa: José Martího 31, 162 52 Praha 6

Kontaktní osoby: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.; PhDr. Ivana Harbichová Ph.D.

E-mail: ;

Provozní doba: studenti se pro dohodnutí termínu konzultace mohou obrátit na na konkrétní pracovníky emailem.


Poskytované služby:

 • Sportovně psychologické a psychologické poradenství je zájemcům poskytováno přes uvedené kontaktní osoby
Poslední změna: 8. prosinec 2021 16:52 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám