Poradny na fakultách

Různě specializované poradny najdete také na jednotlivých fakultách. Jejich služby jsou primárně určeny studentům a zaměstnancům dané fakulty, ale v některých případech je mohou po domluvě využívat i osoby z ostatních fakult Univerzity Karlovy. Seznam všech fakultních poraden najdete níže. Podrobné aktuální informace o službách najdete na stránkách jednotlivých fakult a jejich poraden.


Husitská teologická fakulta

Právnická fakulta

1. lékařská fakulta

2. lékařská fakulta

3. lékařská fakulta

Lékařská fakulta v Plzni

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Filozofická fakulta

Přírodovědecká fakulta

Matematicko-fyzikální fakulta

Pedagogická fakulta

Fakulta sociálních věd

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Fakulta humanitních studií


Husitská teologická fakulta

Akademické poradenské centrum pro studenty UK HTF

Pracoviště: Katedra psychosociálních věd a etiky

Adresa: Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4

Web: www.htf.cuni.cz/HTF-130.html


Služby jsou určeny studentům celé UK.

Do poradny je třeba se objednat předem.

Poskytované služby:

 • Odborné a kariérové poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK HTF se specifickými vzdělávacími potřebami,

 • Odborné a kariérové poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK se specifickými poruchami učení (SPU) – dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií a dyspraxií,

 • Psychoterapie a duchovní poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK HTF,

 • Duchovní poradenství pro studenty UK HTF,

 • Psychologické a profesní poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK HTF,

 • Penitenciární a postpenitenciární poradenství pro uchazeče o studium, studenty UK HTF a další zájemce.


Pod Akademickým poradenským centrem také působí:

 • Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů.

 • Akademické centrum rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.

Právnická fakulta

Psychologická poradna pro studenty PF UK

Poradce: MUDr. Mgr. Štěpánka Pabiánová

E-mail:

Web: https://www.prf.cuni.cz/aktuality/provoz-psychologicke-poradny-na-pf-uk

Poskytuje konzultace studentům právnické fakulty.

AKTUALITA: vzhledem k událostem na FF UK byla posílena kapacita poradny na PF UK.


1. lékařská fakulta

Psychologická a psychoterapeutická poradna

Pracoviště: Ústav humanitních studií v lékařství

Adresa: Karlovo náměstí 40 (Faustův dům) - 2. patro, 128 00 Praha 2

Vedoucí úseku: PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, PhD.

Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, PhD.

Telefon: +420 732 482 266 (pro individuální konzultace)

E-mail: ,

Web: http://uhsl.wz.cz/obsah.php?clanek=poradna

Provozní doba: Dle domluvy


Poradna je určena pro všechny studenty a pracovníky (i jejich rodinné příslušníky) 1. LF UK Praha. V případě volné kapacity i pro studenty dalších fakult UK.


Poskytované služby:

 • Pomoc je poskytována zejména v oblasti vztahové problematiky (partnerské, manželské, rodinné, generační vztahy apod.), při potížích s adaptací na VŠ studium, pro prohloubení sebepoznání a v případech jiných subjektivních potíží. Systematická psychoterapie není poskytována.

Online adiktologická poradna

Adresa: Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Vedoucí úseku: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Vacek - psycholog, Mgr. Petra Vondráčková, Ph.D. - klinická psycholožka a psychoterapeutka

Telefon: +420 224 968 208

Web: http://poradna.adiktologie.cz/ (na webu je možné zadat váš dotaz online, odpověď vám pak přijde do vámi uvedeného emailu)


Poradna nabízí:

 • Informace o závislostech a jejich zvládání (statické texty),

 • Zodpovídání dotazů prostřednictvím webového formuláře a zveřejňování odpovědí,

 • Screening a krátkou intervenci - otestování míry rizika vzhledem k závislostnímu chování a stručné doporučení na základě výsledků

 • Interaktivní svépomocnou aplikaci ke zvládání závislostního chování.

2. lékařská fakulta

Psychologická poradna 2. LF UK

Adresa: V Úvalu 84, 150 18 Praha 5 - Motol

Vedoucí úseku: Doc. PhDr. Jana Kocourková

Kontaktní osoba: Doc. PhDr. Jana Kocourková

Telefon: +420 224 433 456

E-mail:

Web: http://www.lf2.cuni.cz/Studium/psyx.htm

Provozní doba: čtvrtek 13.00–15.00 (po předchozí domluvě)


Služby jsou určeny studentům lékařských fakult.


Poskytované služby:

 • Prevence psychických selhání studentů LF v průběhu studia, zaměření na zlepšení jejich psychosociální adaptace v oblasti studijní i v jiných oblastech osobního života,

 • Pomoc při utváření optimálního modelu studia,

 • Nácvik zvládání zátěže a stresu při studiu i pozdějším výkonu lékařské profese,

 • Zaměření na zlepšení porozumění budoucích lékařů ve vztahu k pacientům,

 • Psychologická pomoc v krizích a adaptačních selháních studentů v oblasti osobní, partnerské i rodinné.

3. lékařská fakulta

Studentská poradna

Pracoviště: Ústav hygieny, odd. podpory zdraví dětí - budova C/10 SZÚ, vchod sever (od stromu), 3. LF UK

Adresa: Ruská 87, 100 00 Praha 10

Web: https://www.lf3.cuni.cz/3LF-308.html


Kontaktní osoby:

Doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. (vedoucí poradny - poradenské služby)

Telefon: 267 102 340

E-mail:

Konzultační hodiny: středa 10–12, 13–16 hod. (po předchozí domluvě e-mailem nebo tel.)


Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D. (poradna pro odvykání kouření a jiné závislosti)

E-mail:

Konzultační hodiny: úterý 11–14 hod. (po předchozí domluvě e-mailem)


Studentská poradna 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je součástí univerzitní sítě poraden a je využívána českými i zahraničními studenty 3. LF UK i jiných fakult. Poradna poskytuje bezplatně následující poradenské služby založené na principech podpory zdraví, kognitivně behaviorální terapie a tvarové (Gestalt) terapie:


 • Pomoc při adaptaci na nové studijní a životní podmínky

 • Studijní poradenství, pomoc při řešení studijních problémů, hledání efektivního studijního stylu

 • Poradenství při zvládání stresu včetně podpory zdravého životního stylu

 • Poradenství zaměřené na řešení osobních problémů a osobní růst

 • Pomoc s odvykáním kouření a jiným závislostním chováním

 • Zprostředkování návaznosti na specializované služby podle potřeb studentů (krizová intervence, psychiatrické vyšetření, farmakologická léčba závislosti na tabáku, apod.)


Internetové stránky s Programem antistresové intervence pro studenty VŠ:

Program antistresové intervence na webových stránkách 3.LF UK je využíván v poradenské praxi jako nástroj diagnostiky a intervence u studentů se studijními problémy a problémy se zvládáním stresu. Program nabízí nástroje pro sebehodnocení, doporučení pro zvládání zátěže svépomocí i odkazy na specializované služby.


Lékařská fakulta v Plzni

Středisko pro studenty a absolventy

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Petra Buňatová

Telefon: +420 377 593 550, +420 377 593 540

E-mail:

Web: http://elius.lfp.cuni.cz/web/centrum-pro-studenty/


Studijní poradenství:

Mgr. Martina Buriánková – vedoucí studijního oddělení

Domluvení konzultace e-mailem:


Psychologické poradenství:

Mgr. Dana Chmelařová – klinický psycholog

Registrace přes kalendář

nebo domluvení konzultace e-mailem:


Koučování:

Mgr. Ondřej Šauer - psycholog

Konzultace registrací přes kalendář


Služby jsou určeny výhradně studentům LFP.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Pedagogicko-psychologická poradna

Adresa: Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové

Vedoucí úseku: MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.

Kontaktní osoba: MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.;

Telefon: +420 495 816 486, 605 714 948 (Hadaš),

E-mail: , ,


Web: Pedagogicko-psychologicka-poradna

Provozní doba: po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě


Poskytované služby:

Pedagogicko-psychologická poradna primárně sloužící medikům, bakalářům a doktorandům, sekundárně uchazečům o studium na LF UK, pracovníkům naší fakulty (služby jsou zdarma).

Poradna slouží českým i zahraničním studentům (zahraničním v anglickém jazyce).

Charakter práce spočívá především v individuálních rozhovorech. Některé konzultace provádíme také prostřednictvím e-mailu.

Oblasti poskytovaných konzultací: zvládání studia, potíže vyvolané stresem, osobní krize, rodinné a vztahové problémy, studenti se specifickými potřebami (zejména dyslexie).

Každoročně poradna poskytuje průměrně 280 hodin konzultací.

Farmaceutická fakulta

Psychologická poradna

Pracoviště: Budova v Zámostí

Poradce: PhDr. Aneta Langrová

Kontakt.

Provozní doba: dle domluvy přes emailový kontakt


Informace:

Poradna je určena prioritně studentům SSP a ve volné kapacitě i dalším studentům bakalářského, magisterského a postgraduálního studia Farmaceutické fakulty. Služby jsou poskytované zdarma. Poradna se zaměřuje zejména na individuální konzultace, dále pořádá semináře a přednášky


Poskytované služby:

 • Poradenství zaměřené na potíže při adaptaci na VŠ studium

 • Poradenství zaměřené na zvládání stresu

 • Poradenství zaměřené na řešení osobních problémů

 • Poradenství zaměřené na prohloubení sebepoznání

 • Případně jiné subjektivní potíže


Filozofická fakulta

Psychologická poradna

Kontaktní osoba: PhDr. Kristina Najbrtová - vedoucí psychologické poradny

Kontakt na zaměstnance: https://psychologicka.poradna.ff.cuni.cz/zamestnanci/ pracovníci

Adresa: Celetná 20, místnost M210

Email: psychologicka.poradna@ff.cuni.cz; telefon: 221 619 318

Web: https://psychologicka.poradna.ff.cuni.cz/


Přírodovědecká fakulta

Psychologická poradna

Ke konzultaci se lze objednat prostřednictvím emailu.

Adresa: pracovna poradny - Albertov 6, 4NP (3. patro), místnost 329

Kontaktní osoba: PhDr.Eva Kočovská, PhDr. Mgr. Helena Nosková a Mgr. Anna Turková

E-mail: psycholog@natur.cuni.cz


Web: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/psychologicka-poradna

Matematicko-fyzikální fakulta

Adresa: Kolej 17. listopadu, budova A, Pátkova 3, Praha 8, Přízemí, místnost X 016

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Jonáková,

koordinátorka poradenských služeb a kontaktní osoba pro studenty se specifickými potřebami

Telefon: (+420) 951 55 2989

E-mail:

Web: https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/poradenstvi

Pedagogická fakulta

Akademická poradna

Adresa: M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, 1. patro

Vedoucí úseku: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Kontaktní osoby: kontakty jednotlivých poradců

E-mail:

Web: https://pages.pedf.cuni.cz/poradna/

Provozní doba: studenti se pro dohodnutí termínu konzultace mohou obrátit na na konkrétní pracovníky emailem.


Služby jsou poskytovány studentům celé UK v případě volné kapacity.

Poskytované služby: 

 • Konzultace k Funkční diagnostice, provedení Funkční diagnostiky

 • Psychologické poradenství, studijní poradenství, kariérové poradenství, osobní poradenství 

 • Speciálně pedagogické poradenství a logopedie 

 • Všeobecné a profesní poradenství pro studenty se speciálními potřebami

 • Konzultace o možnostech studijních modifikací či tvorbě individuálního studijního plánu

 • Diagnostika specifických poruch učení 

 • Zajištění tlumočení přijímacích a dílčích zkoušek a přednášek mezi češtinou a českým znakovým jazykem

 • Pomůcky pro zdravotně postižené studenty (konzultace, doporučení)

Kompletní přehled poskytovaných služeb na webových stránkách Poraden.

Fakulta sociálních věd

Psychologická pomoc

Kontaktní osoba: Mgr. Vlaďka Janoušková

E-mail:

Web: PSYCHOLOGICKÁ POMOC

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Pedagogicko-psychologická poradna

Adresa: José Martího 31, 162 52 Praha 6

Kontaktní osoby: PhDr. Ivana Harbichová Ph.D.

E-mail:

Provozní doba: po předchozí e-mailové domluvě

Poskytované služby:

 • Pedagogicko-psychologická poradna slouží studentům UK FTVS

Fakulta humanitních studií

Studenti a zaměstnanci Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy mohou v plném rozsahu a bezplatně využívat služeb Akademické poradny při Pedagogické fakultě UK.

Více informací najdete na webu fakulty na stránce Poradenské službyPoslední změna: 7. březen 2024 11:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám