Poradny na fakultách

Různě specializované poradny najdete také na jednotlivých fakultách. Jejich služby jsou primárně určeny studentům a zaměstnancům dané fakulty, ale v některých případech je mohou po domluvě využívat i osoby z ostatních fakult Univerzity Karlovy. Všechny poradny jsou nabízeny zdarma (s výjimkou Psychologického poradenského centra Filozofické fakulty, které nabízí poradenství zdarma pouze pro studenty a zaměstnance své fakulty, pro ostatní potom za poplatek). Seznam všech fakultních poraden najdete níže.


Katolická teologická fakulta

Evangelická teologická fakulta

Husitská teologická fakulta

1. lékařská fakulta

2. lékařská fakulta

3. lékařská fakulta

Lékařská fakulta v Plzni

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Filozofická fakulta

Matematicko-fyzikální fakulta

Pedagogická fakulta

Fakulta tělesné výchovy a sportu


Katolická teologická fakulta

Fakultní kaplan

Adresa:

Vedoucí úseku:

Kontaktní osoba: David Vopřada, Dr.

Telefon: 220 181 358

Email:

Web: www.ktf.cuni.cz/KTF-41.html


Fakultní kaplan zajišťuje duchovní zázemí všem studentům KTF UK, vyjma bohoslovců a členů řeholních institutů, kteří mají své vlastní duchovní vedení a formaci. Je zodpovědný za provoz fakultní kaple a má podporovat a koordinovat duchovní aktivity studentů.Evangelická teologická fakulta

Fakultní farář

Adresa: Černá 9, 115 55 Praha 1

Vedoucí úseku:

Kontaktní osoba: prof. ThDr. Jan Štefan

Telefon: 221 988 317

Email:

Web: http://web.etf.cuni.cz/ETF-231.html


Pastorační hodiny:

Čt 13:00–14:00 ve farářské pracovně (2. patro, vedle studijního oddělení)

Je možné se emailem domluvit na jiném termínu.Husitská teologická fakulta

Akademické poradenské centrum pro studenty UK HTF

Pracoviště: Katedra psychosociálních věd a etiky

Adresa: Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4

Vedoucí úseku: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

Kontaktní osoba: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

Telefon: +420 222 539 230

Email:

Web: www.htf.cuni.cz/HTF-130.html


Poskytované služby:

 • odborné a kariérové poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK HTF se speciálními vzdělávacími potřebami,

 • odborné a kariérové poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK se specifickými poruchami učení (SPU) – dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií a dyspraxií,

 • psychoterapie a duchovní poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK HTF,

 • duchovní poradenství pro studenty UK HTF,

 • psychologické a profesní poradenství pro uchazeče o studium a studenty UK HTF,

 • penitenciární a postpenitenciární poradenství pro uchazeče o studium, studenty UK HTF a další zájemce.


Pod Akademickým poradenským centrem také působí:

 • Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů.

 • Akademické centrum rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.1. lékařská fakulta

Psychologická a psychoterapeutická poradna

Pracoviště: Ústav humanitních studií v lékařství

Adresa: Karlovo náměstí 40 (Faustův dům) - 2. patro, 128 00 Praha 2

Vedoucí úseku: PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, PhD.

Kontaktní osoba: PhDr. Ing. Ingrid Hanušová, PhD.

Telefon: +420 732 482 266 (pro individuální konzultace)

Email: ,

Web: http://uhsl.wz.cz/obsah.php?clanek=poradna

Provozní doba: Dle domluvy


Poradna je určena pro všechny studenty a pracovníky (i jejich rodinné příslušníky) 1. LF UK Praha.


Poskytované služby:

 • pomoc je poskytována zejména v oblasti vztahové problematiky (partnerské, manželské, rodinné, generační vztahy apod.), při potížích s adaptací na VŠ studium, pro prohloubení sebepoznání a v případech jiných subjektivních potíží. Systematická psychoterapie není poskytována.


Online adiktologická poradna

Adresa: Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Vedoucí úseku: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Vacek - psycholog, Mgr. Petra Vondráčková, Ph.D. - klinická psycholožka a psychoterapeutka

Telefon: +420 224 968 208

Email:

Web: http://poradna.adiktologie.cz/


Poradna nabízí:

 • informace o závislostech a jejich zvládání (statické texty),

 • zodpovídání dotazů prostřednictvím webového formuláře a zveřejňování odpovědí,

 • screening a krátkou intervenci - otestování míry rizika vzhledem k závislostnímu chování a stručné doporučení na základě výsledků

 • interaktivní svépomocnou aplikaci ke zvládání závislostního chování.2. lékařská fakulta

Psychologická poradna 2. LF UK

Adresa: V Úvalu 84, 150 18 Praha 5 - Motol

Vedoucí úseku: Doc. PhDr. Jana Kocourková

Kontaktní osoba: Doc. PhDr. Jana Kocourková

Telefon: +420 224 433 456

Email:

Web: http://www.lf2.cuni.cz/Studium/psyx.htm

Provozní doba: čtvrtek 13.00–15.00 (po předchozí domluvě)


Poskytované služby:

 • prevence psychických selhání studentů 2. LF UK v průběhu studia, zaměření na zlepšení jejich psychosociální adaptace v oblasti studijní i v jiných oblastech osobního života,

 • pomoc při utváření optimálního modelu studia,

 • nácvik zvládání zátěže a stresu při studiu i pozdějším výkonu lékařské profese,

 • zaměření na zlepšení porozumění budoucích lékařů ve vztahu k pacientům,

 • psychologická pomoc v krizích a adaptačních selháních studentů v oblasti osobní, partnerské i rodinné.
3. lékařská fakulta

Studentská poradna 3. LF UK v Praze

Pracoviště: Ústav hygieny, odd. podpory zdraví dětí

Adresa: Ruská 87, 100 00 Praha 10, budova 19 (SZÚ), 1. vchod, 3. patro

Vedoucí úseku: Doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.


Kontaktní osoby:


Doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. (vedoucí poradny)

Místnost: 306

Telefon: 267 102 340

E-mail:

Konzultační hodiny:  středa  10–12, 13–16 hod. (po předchozí domluvě emailem nebo tel.)


Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D. (poradna pro odvykání kouření)

Místnost:305

E-mail:

Konzultační hodiny: úterý 13–15 hod. (po předchozí domluvě emailem)


Poskytované služby:

 • pomoc při adaptaci na nové studijní a životní podmínky

 • studijní poradenství, pomoc při řešení studijních problémů,  hledání efektivního studijního stylu

 • poradenství při zvládání stresu včetně podpory zdravého životního stylu

 • poradenství zaměřené na řešení osobních problémů a osobní růst

 • pomoc s odvykáním kouření

 • zprostředkování návaznosti na specializované služby podle potřeb studentů  (krizová intervence, psychiatrické vyšetření, farmakologická léčba závislosti na tabáku, apod).


Internetové stránky s Programem antistresové intervence pro studenty VŠ:Lékařská fakulta v Plzni

Středisko služeb pro studenty

Pracoviště: Ústav sociálního lékařství (Šafránkův pavilon)

Adresa: Alej Svobody 31, 323 00 Plzeň

Vedoucí úseku (garanti): doc. MUDr. Libiše Čeledová, Ph.D., Mgr. Bc. Petra Buňatová, MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Petra Buňatová

Telefon: +420 337 593 540, +420 337 593 549

Email:

Web: http://www.lfp.cuni.cz/sekce/263-stredisko-sluzeb-pro-studenty.html

Provozní doba: úterý 13.00 – 14.00 hodin, možno i v jiné dny po předchozí domluvě emailem


Poskytované služby:

 • Úkolem střediska je pomáhat studentům hledat řešení osobních i studijních problémů, poskytovat vyžádané informace  ohledně uplatnění po absolvování studia a postgraduálního vzdělávání.Studenti se speciálními potřebami

Pracoviště: Psychiatrická klinika

Adresa: Fakultní nemocnice Lochotín, Alej Svobody 80, 301 00 Plzeň

Vedoucí úseku (garanti): Mgr. Bc. Petra Buňatová

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Petra Buňatová

Telefon: +420 377 103 101

Email:

Web: http://www.lfp.cuni.cz/sekce/249-studenti-se-specialnimi-potrebami.html

Provozní doba: úterý 14.00 – 15.00 hodin


Poskytované služby:

 • Kontakt pro studenty se speciálními potřebamiLékařská fakulta v Hradci Králové

Pedagogicko-psychologická poradna

Pracoviště: Ústav sociálního lékařství

Adresa: Šimkova 870, 500 01 Hradec Králové

Vedoucí úseku: MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.

Kontaktní osoba: MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., MUDr. David Skorunka, Ph.D.

Telefon: +420 495 816 415

Email:

Web: https://www.lfhk.cuni.cz/Fakulta/Organizacni-struktura/Domaci-stranky/Ustav-socialniho-lekarstvi/Pedagogicko-psychologicka-poradna/

Provozní doba: po předchozí telefonické domluvě


Poskytované služby:

Pedagogicko-psychologická poradna primárně sloužící medikům, bakalářům a doktorandům, sekundárně uchazečům o studium na LF UK, pracovníkům naší fakulty a případně i ostatním zájemcům. Poradna slouží českým i zahraničním studentům. Charakter práce spočívá především v individuálních rozhovorech. Novinkou jsou konzultace prováděné prostřednictvím internetu; v posledním roce jich bylo poskytnuto okolo 150.Filozofická fakulta

Psychologické poradenské centrum

Pracoviště: Katedra psychologie

Adresa: Revoluční 26, 116 36 Praha 1, Celetná 20, Praha 1 (1. patro, č. 142a)

Vedoucí úseku: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Kontaktní osoba: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.

Telefon: +420 221 619 675

Email:

Web: poradna.ff.cuni.cz/PPFF-4.html

Provozní doba: objednání přímo k odborníkovi, kontakty + harmonogram na stránce: http://poradna.ff.cuni.cz/PPFF-6.html


Poskytované služby:

Psychologické poradenské centrum (PPC) na FF UK v Praze je připraveno jako širší poradenská služba, která se obecně zaměřuje na:

 • psychologické poradenství, psychoterapeutická péče

 • krizová intervence

 • poradenství  pro uchazeče a studenty FFUK se speciálními vzdělávacími potřebami (modifikace přijímacích zkoušek uchazečů a následně individuální studijní plán pro studenty)

 • poradenství studentům se specifickými poruchami učení a jejich učitelům

 • sociální poradenství

 • personální a kariérové poradenství

 • interkulturní poradenství (poradenské služby pro vyjíždějící i přijíždějící studenty, při interkulturní adaptaci)

 • poradenství pro pracovníky FFUK i dalších částí UK, jejich rodinné příslušníky

 • poradenská činnost pro mimofakultní veřejnostAkademická farnost Praha

Pracoviště: kostel Nejsvětějšího Salvátora,

Adresa: Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Vedoucí úseku: Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

Kontaktní osoba:

Telefon: 724 367 681, 222 221 339

Email:

Web: http://www.farnostsalvator.cz


Poskytované služby:

 • Bohoslužby a svátosti

 • Kurz základů víry

 • Duchovní cvičení

 • Cyklus o manželství

 • Meditace v kryptě

 • Společenství

 • Pomáháme – adopce na dálku, dobrovolnictví a další aktivity

 • Umělecké intervence a výstavy

 • Sportovní aktivity

 • Knihovna

 • Schola

 • Program pro rodiny

 • Vysokoškolské katolické hnutí

Podrobné informace o uvedené nabídce a o aktuálním dění na webu farnosti.Matematicko-fyzikální fakulta

Kariérní poradenské centrum

Adresa: V Holešovičkách 2, Praha 8, místnost T 140 – T 141, 1.p

Vedoucí úseku: RNDr. Karolína Šolcová

Kontaktní osoba: RNDr. Karolína Šolcová

Telefon: +420 951 552 613

Email: ,

Web: http://www.mff.cuni.cz/fakulta/prop/kpc.htm

Provozní doba: úterý 9:00–15:00, průběžně celý akademický rok


Poskytované služby:

 • informace o aktuálních stážích v rámci studia i po jeho ukončení

 • aktuální nabídky volných pracovních míst a pozic určených absolventům

 • zprostředkování konzultace u personalisty či psychologaPedagogická fakulta

Akademické poradny pro studenty UK

Adresa: M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, 1. patro

Vedoucí úseku: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Kontaktní osoby: kontakty jednotlivých poradců

Email:

Web: http://pages.pedf.cuni.cz/poradny/

Provozní doba: studenti se mohou obrátit na na konkrétní pracovníky emailem, pro dohodnutí termínu konzultace


Poskytované služby:

 • konzultace k Funkční diagnostice, provedení Funkční diagnostiky

 • všeobecné a profesní poradenství pro studenty se speciálními potřebami

 • konzultace o možnostech modifikace či tvorbě individuálního studijního plánu

 • zajištění tlumočení přijímacích a dílčích zkoušek a přednášek do znakové řeči atd.

 • zajišťování speciálních pomůcek pro zdravotně postižené studenty kompletní diagnostika pro studenty kat. D, E a F pomocí moderních testovacích nástrojů a baterií

 • logopedická poradna a logopedické vyšetření

Kompletní přehled poskytovanýh služeb na webových stránkách Poraden.


Fakulta tělesné výchovy a sportu

Psychosociální laboratoř

Pracoviště: Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky

Adresa: José Martího 31, 162 52 Praha 6

Vedoucí úseku: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

Kontaktní osoba: prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

Telefon: +420 220 172 318, +420 220 172 010

Email:

Web: http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-587.html

Provozní doba: dle předchozí telefonické domluvy


Poskytované služby:

 • možnosti psychologické a sociální diagnostiky, výběr osob. Diagnostika psychických schopností a předpokladů

 • využití přístrojové baterie Vienna Test System

 • výběr osob a testování předpokladů ke speciálním činnostem, vypracování psychologických posudků osobnosti, diagnostika sociální atmosféry sportovních družstev

 • individuální psychologické konzul

 • program výcviku sociálně psychologických dovednostíStudenti se speciálními potřebami

Adresa: José Martího 31, 162 52 Praha 6

Vedoucí úseku: Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Prokešová, Ph.D.

Telefon: +420 220 172 142

Email:

Web: http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-47.html

Provozní doba: Úterý 9:15-10:45


Poskytované služby:

 • Kontakt pro studenty se speciálními potřebami


Poslední změna: 30. září 2018 19:59 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám