Snížení či prominutí poplatků za studium

Žádost o snížení či prominutí poplatků za delší dobu studia

Aktuálně:


Informace pro studenty k nezapočítávání doby narušeného studia do doby studia pro účely stanovení poplatku za studium jsou uvedeny zde https://cuni.cz/UK-10565.html.


V případě, že se nacházíte v tíživé sociální situaci a byl vám vyměřen poplatek za překročení standartní doby studia, můžete požádat o jeho snížení či prominutí.


Studující může podat odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Za den doručení se mj. považuje i 10. den, kdy byla oznámená písemnost (rozhodnutí)  uložena na poště nebo 15. den po vyvěšení na úřední desce, je-li doručováno rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Odvolání může podat účastník řízení, nebo osoba, kterou studující zplnomocnil/a. V takovém případě je však nutné doručit plnou moc. Prominout zmeškání lhůty k podání odvolání lze jen ze závažných důvodů, které je třeba uvést a současně doložit. Žádost o prominutí zmeškání lhůty musí být podána společně s odvoláním proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem.


Odvolání lze podat:

- na podatelnu rektorátu UK

- e-mailem s elektronickým podpisem

- datovou schránkou

- poštou.


Upozornění! Častou chybou je nedodání požadovaných dokladů ke snížení či prominutí poplatku. Bez jejich doložení nelze poplatky prominout ani snížit.


Vzorový formulář pro odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem je uveden zde. Odvolání se podává rektorovi UK, podepsané odvolání lze donést osobně na podatelnu rektorátu UK, zaslat elektronicky do datové schránky nebo poštou. Je také možné požádat děkana/děkanku o splátkový kalendář aktuálně vyměřeného poplatku.


Přehled důvodů pro snížení či prominutí poplatku stanoveného podle § 58 odst. 3 ZoVŠ


Na základě řádně podaného a doloženého odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem je úleva na poplatku za delší studium vždy poskytnuta v případě důvodů, uvedených v opatření rektora č. 25/2019 :


  1. přerušení studia v období, na které byl v témže studiu stanoven předchozí poplatek za delší studium (přesný popis - viz opatření rektora č. 25/2019, čl. 2)

  2. narození dítěte v období 9 měsíců přede dnem vzniku poplatku (přesný popis - viz opatření rektora č. 25/2019, čl. 3)

  3. absolvování studia nejpozději do jednoho měsíce ode dne vzniku poplatkové povinnosti (přesný popis - viz opatření rektora č. 25/2019, čl. 4)

  4. absolvování státní či soukromé školy - nezapočítání předchozího neúspěšného studia stejného typu (přesný popis - viz opatření rektora č. 25/2019, čl. 5)

  5. absolvování studijního programu vyššího typu (přesný popis – viz opatření rektora č. 25/2019 čl. 6)

  6. ostatní skutečnosti uvedené v tabulce Přehled důvodů pro prominutí nebo snížení poplatku za delší studium, jež je přílohou č.1 opatření rektora č. 25/2019Aktuální tabulka.


V případě dalších dotazů se prosím obracejte naPoslední změna: 8. září 2023 13:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám