Duchovní podpora

Centrum péče o duši

1. února 2023 vzniklo na UK celouniverzitní Centrum péče o duši Univerzity Karlovy. Chceme tak doplnit doposud nabízené služby o široce pojatou duchovní péči. Centrum je nadkonfesijní a mezináboženské. Naše služby jsou určeny i pro lidi, kteří se nehlásí k žádnému náboženství.


Co nabízíme?

 • Věnujeme se duchovnímu doprovázení, poradenství a terapii lidí ze sekulárního i různě náboženského prostoru

 • Pořádáme interaktivní kursy, veřejné přednášky, diskuse a workshopy, zastavení s meditací

 • Propojujeme péči o spirituální život, odolnost, hodnotovou orientaci a mezilidské vztahy

 • Vytváříme nízkoprahový prostor pro lidi z různých prostředí a oborů, kultur a náboženství

 • Podporujeme setkávání české i zahraniční akademické obce


PŘIHLASTE SE NA KONZULTACI


Naši poradci pro duchovní doprovázení


Prof. Ivana Noble, PhD.

noble@etf.cuni.cz

Termíny: středa, 10-12, každý druhý týden

Místo: Kampus Hybernská, vchod 2D, 1. patro

Vystudovala jsem teologii na Husitské teologické fakultě UK, Ekumenickém Institutu Světové rady církví v Bossey a doktorát jsem získala na jezuitské Heythrop College Londýnské Univerzity. Přednáším teologii a vedu Ekumenický institut na Evangelické teologické fakultě UK. Mezi mé odborné zájmy patří studium křesťanského Východu, antropologie, vztah mezi spiritualitou a celistvě pojatým lidským zdravím. Zároveň jsem husitskou farářkou a přes čtvrt století se věnuji duchovnímu doprovázení lidí z nejrůznějšího náboženského i nenáboženského prostředí. Vedu duchovní cvičení, kursy meditace, kursy na pomezí mezi duchovním životem a uměním. Spolupracuji s Kolínským klášterem, Fortnou a dalšími iniciativami působícími v této oblasti. Mám zkušenosti se supervizí a vzděláváním duchovních doprovázejících. Od roku 2006 jsem členkou organizace Spiritual Directors Europe.


Doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková Th.D.

Termíny: každé úterý, 16-17:30

Místo: Kampus Hybernská, vchod 2D, 1. patro

Studovala jsem bohemistiku, religionistiku a teologii, na UK přednáším mj. etiku v mezikulturním a mezináboženském dialogu, či dějiny spirituality. Jsem řeholní sestra, karmelitka.

Duchovnímu doprovázení se věnuji od r. 2006. spolupracuji s akademickou farnosti Nejsvětějšího Salvátora a s Kolínským klášterem, centrem duchovních cvičení a spirituality, kde nabízím doprovázení v řadě úvodních či pokročilých kurzů kontemplativni modlitby a meditace.


MUDr. Mgr. Dagmar Křížková

Termíny: čtvrtek, 15-17, každý druhý týden

Místo: Kampus Hybernská, vchod 2D, 1. patro

Vystudovala jsem 1. lékařskou fakultu UK a dálkové magisterské studium na Katolické teologické fakultě UK v Praze. V posledních 23 letech jsem se věnovala soukromé lékařské praxi v oboru psychiatrie, sexuologie a psychoterapie. Absolvovala jsem výcvik v rogersovské psychoterapie a  logoterapie a existenciální analýzy. Pracuji také jako psychiatrický konziliář v Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech. Můj osobní růst v křesťanské víře byl dlouhodobě ovlivňován a sycen zejména ignaciánskou spiritualitou. V posledních letech mě oslovila také praxe křesťanské meditace. Doprovázím ekumenická duchovní cvičení. Spirituální péči a duchovní doprovázení přednostně nabízím těm, pro něž by mohla být přínosná i má předchozí psychiatrická praxe. Nabízím možnost konzultace a doprovázení také lidem procházejícím psychospirituální krizí.


Mgr. Pavel Pola

Termíny: každou středu, 14-16

Místo: Kampus Hybernská, vchod 2D, 1. patro

Vystudoval jsem teologii na KTF UK, dále jsem absolvoval řádová studia spirituality v Itálii a ve Francii a v současné době jsem doktorandem na ETF UK. V letech 2012–2015 jsem prošel sebezkušenostním výcvikem psychodynamického směru, ve kterém dále působím jako lektor. Věnuji se meditaci, vedení meditačních kurzů a duchovnímu doprovázení. Jsem kněz, člen Řádu bosých karmelitánů a v současnosti rektor kostela Pražského Jezulátka na Malé Straně.


Někdy potřebujeme sdílet svoje otázky a pochybnosti, své hledání smyslu, duchovní krizi, kterou procházíme, nebo etická či životní dilemata. Mohu vám nabídnout naslouchání a podporu v takovýchto situacích.


doc. Tim Noble PhD

Termíny: čtvrtek, 10-13, každý druhý týden

Místo: Kampus Hybernská, vchod 2D, 1. patro

Originally from the United Kingdom, but resident for over twenty years in the Czech Republic, I teach at the Protestant Theological Faculty of Charles University. I have undergraduate degrees in English and German, philosophy and theology, and theology, the last of which I studied in Brazil. I have a Master's in Education and Mass Media, and my doctorate is from the VU in Amsterdam in method in liberation theology. My habilitation is through the Protestant Theological Faculty of Charles University.


I have been involved in spiritual direction for some thirty years in different ways, from guiding retreats to accompanying people as they make choices about what to do with their lives. My interests includes film, literature, and just about any form of sport (now more as a spectator than participant!).


Rabbi David Maxa, MA.

Termíny: jedenkrát měsíčně, dle dohody

Místo: Kampus Hybernská, vchod 2D, 1. patro

Vystudoval jsem judaistiku a religionistiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Následně jsem pokračoval ve studiu židovské teologie ze zaměřením na rabinát na rabínském semináři Abraham Geiger Kolleg na Univerzitě v Postupimi. Více než jeden rok jsem strávil v Jeruzalémě na instituci tradičního židovského vzdělávání Ješiva konservativit (Konzervativní ješivě) a dalších rabínských školách. Studia jsem dokončil v roce 2020 obhájením magisterské práce na téma "Role Boha v příběhu o Kainovi a Ábelovi" a byl v Berlíně ordinován na rabína. Nyní jsem doktorandem ve studijním oboru Judaistika na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2020 působím jako rabín progresivní židovské komunity Ec chajim v Praze a Židovské obce Liberec, o rok později jsem se stal správcem Středoevropského bejt dinu, rabínského grémia pro progresivní židovské komunity v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. V rámci své rabínské profese působím jako melave ruchani (duchovní průvodce) a nabízím možnost rozhovoru lidem, kteří se nacházejí ve složité životní situaci nebo si kladou spirituální otázky. Ve volném čase rád cestuji, čtu a poslouchám vážnou hudbu. Z cizích jazyků hovořím plynně anglicky, německy a hebrejsky.


Mgr. Kateřina Kočandrle Bauer, Th.D.

Termíny: aktuálně vypsané termíny v přihlašovací aplikaci

Místo: Kampus Hybernská, vchod 2D, 1. patro

Vystudovala jsem teologii na ETF UK v Praze. V současnosti působím jako vědecká pracovnice při Ekumenickém institutu ETF a jako přednášející teologie ve studijních programech Teologie křesťanských tradic a Teologie-spiritualita-etika. Přednáším systematickou teologii, ekumenickou teologii, dějiny dogmatu a spirituální teologii. Jsem pravoslavná věřící. Věnuji se tvorbě ikon a zajímá mě spojení teologie a umění.


Věnuji se individuálnímu i skupinovému duchovnímu doprovázení. Nabízím ekumenicky otevřené duchovní doprovázení, ve kterém se kombinuji prvky východní i západní tradice.  Spolupracuji s Fortnou, klášterem bosých karmelitánů.Další možnosti duchovní podpory

Duchovní podporu je možné najít také v kaplanstvích teologických fakult a ve studentských farnostech.

Zde jsou další kontakty:

Katolická teologická fakulta

Fakultní kaplan

Kontaktní osoba: David Vopřada, Dr.

Telefon: 220 181 358

E-mail: kaplan@ktf.cuni.cz

Web: www.ktf.cuni.cz/KTF-41.html


Fakultní kaplan zajišťuje duchovní zázemí všem studentům KTF UK, vyjma bohoslovců a členů řeholních institutů, kteří mají své vlastní duchovní vedení a formaci. Je zodpovědný za provoz fakultní kaple a má podporovat a koordinovat duchovní aktivity studentů.


Konzultace jsou poskytovány také studentům dalších fakult UK.


Evangelická teologická fakulta

Studentský farář

Adresa: Černá 9, 115 55 Praha 1

Kontaktní osoba: Jana Hofmanová

E-mail: jana.hofmanova@centrum.cz

Web: http://web.etf.cuni.cz/ETF-231.html


Akademická farnost Praha

Kostel Nejsvětějšího Salvátora

Adresa: Křižovnické nám., 110 00 Praha 1

Vedoucí úseku: Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

Telefon: 724 367 681, 222 221 339

E-mail:

Web: http://www.farnostsalvator.cz

Poskytované služby:

 • Bohoslužby a svátosti

 • Kurz základů víry

 • Duchovní cvičení

 • Cyklus o manželství

 • Meditace v kryptě

 • Společenství

 • Pomáháme – adopce na dálku, dobrovolnictví a další aktivity

 • Umělecké intervence a výstavy

 • Sportovní aktivity

 • Knihovna

 • Schola

 • Program pro rodiny

 • Vysokoškolské katolické hnutí

Podrobné informace o uvedené nabídce a o aktuálním dění najdete na webu farnosti.Poslední změna: 16. únor 2023 16:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel. Kancelář pro speciální potřeby: (+420) 224 491 604


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728


E-mail:


Jak k nám