Evidence studentů

Pro využívání služeb pro studenty se speciálními potřebami, je nutné se evidovat.

Pro evidenci je třeba splnit tři kroky:

  1. absolvovat funkční diagnostiku,

  2. doložit potvrzení o zdravotním postižení,

  3. udělit informovaný souhlas (se zanesením údajů o zdravotním stavu do programu Student).


Evidovat se lze kdykoli během akademického roku, z procesních důvodů doporučujeme nechat se evidovat do 31.10. daného roku.


Status studenta se speciálními potřebami vzniká po řádné evidenci, tedy splnění všech 3 kroků uvedených výše, a platí automaticky po celou dobu studia. V případě potřeby je možné posudek funkční diagnostiky aktualizovat - např. při výrazné změně oboru, z čehož mohou plynout odlišné požadavky na modifikace studia, nebo při změně zdravotního stavu.

1. Funkční diagnostika

Funkční diagnostikou se rozumí zhruba hodinový rozhovor s odborným pracovníkem. Jeho účelem je identifikovat Vaše potřeby a případná omezení během studia. Výsledkem je potom posudek obsahující návrh podpůrných opatření, která můžete během studia využít. Posudek Vám slouží jako podklad pro uplatnění nároku na čerpání příslušných služeb a modifikace studia. Posudek funkční diagnostiky lze dle potřeby aktualizovat.


Funkční diagnostiku provádějí následující pracoviště (nebo domovské fakultní pracoviště či pracovník na základě domluvy s kontaktní osobou, příp. pracovníkem studijního oddělení):


Akademická poradna PedF UK

studující se zrakovým postižením

PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.


studující se sluchovým postižením

Doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.

PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.


studující s tělesným postižením

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.


studující se specifickými poruchami učení

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.


studující s poruchami autistického spektra

PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.


studující s psychickými problémy, zdravotním znevýhodněním

doc. PhDr. PaeDr. Anna Kucharská, Ph.D.

PhDr. Hana Sotáková, PhD.

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.


Poradenské centrum při Katedře psychosociálních věd a etiky HTF UK

všechny typy postižení

Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.


Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK

sluchové postižení

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.


Psychologické poradenské centrum při katedře psychologie FF UK

všechny typy postižení kromě postižení sluchového

PhDr. Mgr. David Čáp


specifické poruchy učení

PhDr. Václav Mertin


specifické poruchy učení, psychické poruchy

Mgr. Veronika Šporclová, PhD.


specifické poruchy učení, psychické poruchy

PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová PhD.Výběr nejvhodnějšího pracoviště pro provedení fuknční diagnostiky doporučujeme konzultovat s Vaší fakultní kontaktní osobou.2. Potvrzení o zdravotním stavu

Další podmínkou pro evidenci mezi studenty se speciálními potřebami je doručení aktuálně platného dokumentu dokládající Vaše zdravotní znevýhodnění.

Uznatelnými doklady jsou v tomto případě:

  a. 

doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo

  b. 

doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo

  c. 

průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo

  d. 

doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků získaných obecně dohodnutou diagnostikou specifických poruch učení (v případě, že jste dosud neprošli diagnostikou, můžete na UK absolvovat DysTest, více informací zde), nebo

  e. 

doklad o poruše autistického spektra zjištěné na základě komplexního vyšetření klinickým psychologem, nebo

  f. 

lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob, které se nemohou prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) až e), nebo

  g. 

rozhodnutí Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na VVŠ (AP3SP) v těch případech, kdy se z objektivních důvodů nemůže student/ka dočasně prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) až c), nebo pokud nebyl/a uznán/a způsobilým/ou pro získání těchto dokladů, přitom však AP3SP potvrdí, že dopad jeho/jejího postižení na finanční náročnost studia odpovídá vznášenému požadavku.


Příslušný dokument je třeba doručit na studijní oddělení Vaší fakulty (společně s podepsaným informovaným souhlasem - viz níže).3. Informovaný souhlas

Posledním krokem k úspěšné evidenci je doručení podepsaného informovaného souhlasu na studijní oddělení (zde formulář v ČJ nebo AJ). Dáváte jím souhlas s tím, že údaje o Vašem zařazení do kategorie studentů se speciálními potřebami budou zaneseny do informačního systému v sekci „Student“.Poslední změna: 8. říjen 2021 12:05 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám