Sexualizované a genderově podmíněné násilí

Co je sexualizované a genderově podmíněné násilí?

Obecně lze takové chování definovat jako nevhodné a nevítané chování se sexuálním podtextem, jehož podstatou je (podobně jako ostatních druhů obtěžování) snaha získat, zvýšit nebo potvrdit si svoji převahu nad druhým člověkem.


Genderově podmíněné násilí zahrnuje veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického, ekonomického či dalších forem násilí, které jsou cíleny na ženy z důvodu, že jsou ženami či na muže z důvodu, že jsou muži, anebo akty tohoto násilí, které nepřiměřeně dopadají na ženy či na muže.


Sexualizované násilí je snaha získat, zvýšit nebo potvrdit si svoji převahu nad druhým člověkem pomocí sexuality jako nástroje moci. Patří sem např. nevítaná sexuální pozornost nebo sexuální vydírání a nátlak.


Jinými slovy se jedná o nevhodné a nevyžádané chování se sexuálním podtextem, ať už verbální, neverbální nebo fyzické. Na akademické půdě k němu může docházet mezi studujícími navzájem, mezi vyučujícími, ze strany vyučujících vůči studujícím nebo ze strany studujících vůči vyučujícím a mezi zaměstnanci.


Konkrétně se může jednat například o:

- sexuální návrhy,

- nabízení výhod za intimní sblížení či naopak vyhrožování v případě odmítnutí (např. udělení zápočtu, zkoušky nebo dobré známky, povýšení, finanční odměny či další jiné výhody),

- intimní doteky,

- sdílení intimních fotografií,

- různé formy psychického nátlaku, jako je například odlišné zacházení na základě pohlaví,

- materiály zobrazující osoby jako sexuální objekty,

- vystavování a distribuce pornografických materiálů,

- nevhodné komentáře na tělo a vzhled,

- lechtivé vtipy,

- ponižující či zahanbující poznámky,

- pozornost ve formě obtěžujících e-mailů,

- vyjádření urážlivého, nepřátelského a ponižujícího postoje k nějakému pohlaví,

- nadávky, zesměšňování a gesta se sexuálním podtextem,

- šikana a výhružné a nepřátelské jednání,

- urážlivé, nežádoucí a neopětované verbální i neverbální chování,

- fyzické napadení.


Všechny tyto skutečnosti mohou vytvořit nepříjemné studijní či pracovní prostředí i atmosféru mezi studujícími a vyučujícími nebo zaměstnanci a nadřízenými, případně mezi studujícími či zaměstnanci navzájem. Mohou se odehrávat jak ve výuce, tak i mimo ni během konzultací, praxí nebo různých exkurzí mimo prostor školy, v případě zaměstnanců a zaměstnankyň v pracovní době, na pracovišti, ale i za jiných okolností.


Setkali jste se s nevhodným chováním sexuální povahy jako oběť či jako svědek a nejste si jisti, jak s celou věcí naložit?

Podrobné informace o pozici ombudsmanky a kontakt najdete zde.


V případě, že si nejste jisti a potřebujete se poradit, můžete kontaktovat ombusmanku UK PhDr. Kateřinu Šámalovou, Ph.D.. Komunikovat lze po e-mailu, telefonicky, osobně i on-line. Zachování mlčenlivosti je samozřejmostí. Její pravomoci jsou pouze poradní a doporučující. Může poskytovat podporu, odkazovat na poradenské služby či pomoci autorce/autorovi podat oznámení jiným způsobem.


Anonymní oznámení jsou řešena v rozsahu jejich sdělení.


Co dělat když se cítím být poškozen/a sexualizovaným či genderově podmíněným násilím?

V první řadě je třeba vědět, že takové chování je nepřijatelné a je nutné se vůči němu vymezit. Tolerování takového chování nebo kladení viny sám/sama sobě, zanechání předmětu případně celého studia, či podání výpovědi z pracovního poměru nepomůže.


Pokud si nejste jisti, zda jste se stali objektem sexuálního obtěžování nebo svědkem obtěžování někoho jiného, můžete kontaktovat poradenskou službu (psychologické/právní poradny UK) nebo externí neziskové organizace. Služba je dostupná také těm, proti nimž bylo vzneseno obvinění z obtěžování.


Vaše možnosti:

Ombudsmanka Univerzity Karlovy PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.. Ombudsmanka UK přijímá nejrůznější podněty týkající se např. nevhodného chování na univerzitě.

Postup pro podání podnětu naleznete ZDE.


V rámci fakult se můžete obrátit také na fakultní ombudsmany/ombudsmanky.

Je možné také kontaktovat děkana/děkanktu, který/která může zahájit disciplinární řízení (v případě, že Vás obtěžuje student/ka), ve vážných případech Policii ČR. Podnět lze podat i na Etickou komisi (v případě, že Vás obtěžuje zaměstnanec/zaměstnankyně). Komise se ke každému věcně projednávanému podání písemně vyjádří, zpravidla ve lhůtě 9 měsíců.


Jak se zachováme? Vždy záleží na ohlašující osobě, jestli chce případ řešit oficiálně, potřebuje jenom pomoci, či chce nevhodné chování jen nahlásit. Bez Vašeho souhlasu se o oznámení nedozví jiná osoba. Zaručujeme zachování anonymity. Jedná se o informační e-mail a bez Vašeho svolení nebudou následovat žádné další kroky. S veškerými podněty bude zacházeno vážně a důvěrně.


Pokud byste chtěli situaci řešit sami, doporučujeme začít napsáním e-mailu nebo jiné zprávy dotyčné/mu o tom, že vám jeho/její chování vadí, a že jej považujete za nevhodné a netolerovatelné. Ve zprávě by mělo být uvedeno, co vám konkrétně vadí a proč, a návrh dalšího postupu. Pokud by se nic nestalo, můžete přijít za námi a můžeme postupovat dále společně.


Pokud se prokáže, že stěžovatel/ka věděl/a, že stížnost byla neopodstatněná, lze obvinění z obtěžování považovat za obtěžující nebo škodlivé a může být proti nim učiněno disciplinární řízení. Nebude podniknuto žádné opatření, pokud bude stížnost, která se ukáže jako neopodstatněná, považována za podanou v dobré víře.


Co dělat, když jsem svědkem sexualizovaného či genderově podmíněného obtěžování?

Děkujeme, že nejste lhostejní ke svému okolí. Podle situace navrhujeme následující přístupy:


 • Zeptat se osoby, kterou považujete za oběť, zda se v dané situaci cítí komfortně, nebo potřebuje vaši pomoc.

 • Vyjádřit nesouhlas. Pro oběť bývá těžké se vůči obtěžování vymezit. Je proto dobré, když se vymezíte vy, i když máte pocit, že se vás situace osobně netýká. Dáváte tím poškozeným osobám signál, že na obranu svých práv nejsou samy.

 • Zeptat se i později, pokud je to obtížné v danou chvíli a případně nabídnout vaši pomoc, pokud se na to cítíte.

 • Doporučit poškozené osobě, aby kontaktovala ombudsmanku UK. Pokud máte pochybnosti či dotazy, můžete nás kontaktovat přímo vy sám/sama, případně můžete kontaktovat poradenskou službu Centra Carolina.

Pokud se vám někdo svěřil s tím, že se cítí být poškozen/a sexualizovaným nebo genderově podmíněným obtěžováním, můžete:1


 • Ujistit danou osobu, že jí věříte a že si ceníte projevené důvěry.

 • Ujistit danou osobu, že to, co se stalo, není její vina.

 • Myslet na to, že každý reaguje jinak (racionálně nebo naopak „zamrznutím“).

 • Zeptat se dané osoby, zda chce pomoct s řešením situace a případně nás kontaktovat.

 • Příliš se nevyptávat. Někomu může pomoci o své zkušenosti mluvit, ale pro někoho může být sdělování detailů traumatizující.

 • Nechat poškozené/mu možnost volby, jelikož nemá povinnost situaci nahlásit ani ji nijak řešit. Je vhodné věty formulovat jako nabídky.

 • Vyhledat pomoc pro sebe, pokud pro vás bude celý proces náročný, např. kontaktovat poradny UK Pointu

Pokud obtěžovaná osoba požaduje prošetření, nechť se nám ozve sama. Pokud si to nepřeje nebo se chcete o dalším postupu poradit, kontaktujte prosím Centrum Carolina. Nedělejte nic proti vůli osoby, která se vám svěřila.


Jak se Univerzita Karlova staví k případům sexualizovaného a genderově podmíněného násilí?

Univerzita Karlova klade velký důraz na prevenci negativních jevů a na bezpečné prostředí pro všechny. Neakceptuje žádné formy sexualizovaného a genderově podmíněného obtěžování a násilí (často zjednodušeně označovaného jako sexuální obtěžování) a očekává, že se všichni jednotlivci z univerzitní komunity, její návštěvníci/ce i smluvní partneři se k sobě budou chovat ve vzájemném respektu, ohleduplně a s úctou.


Univerzita Karlova usiluje o pracovní, vzdělávací a sociální prostředí, v němž jsou respektována práva a důstojnost všech členů a členek univerzitní komunity.


Cíle Univerzity Karlovy v této oblasti jsou:


 • podporovat bezpečné prostředí, ve kterém se s lidmi zachází spravedlivě a s úctou;

 • deklarovat, že obtěžování je nepřijatelné, a že každý, kdo je součástí univerzity, se podílí na vytváření prostředí bez jakékoli formy obtěžování;

 • poskytnout podporu studujícím a zaměstnancům, kteří se cítí být obtěžováni;

 • poskytnout jasně definovaný mechanismus, pomocí kterého lze stížnosti řešit.


Každý zaměstnanec, každá zaměstnankyně, každý student, každá studentka má právo očekávat profesionální chování od ostatních a je také sám/sama zodpovědný/zodpovědná za své chování vůči ostatním. Všichni pak mají osobní odpovědnost za dodržování těchto zásad a principů:


 • Zacházet s ostatními s respektem,

 • Netolerovat žádnou formu obtěžování a v případě, že se stanou jeho svědky, na nepřijatelné chování upozornit,

 • Podporovat všechny, kdo se cítí být obětí obtěžování, včetně propojení na externí pomoc a psychickou podporu pro podání formální stížnosti, pokud bude třeba.


Kde najdu více informací?


Texty:

UK vydala dvě příručky týkající se sexuálního obtěžování (jedna je určena studujícím a druhá vyučujícím):

Co je sexuální obtěžování a jak se mu bránit (příručka pro studující vysokých škol)

Sexuální obtěžování na vysokých školách: proč vzniká, jak se projevuje, co lze proti němu dělat (příručka pro vedení vysokých škol a vyučující)


Obsáhlé informace evropské úrovně týkající se genderově podmíněného násilí najdete zde:

https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence


Organizace zabývající se touto tematikou:


Konsent – zabývá se problematikou sexuálního násilí a prevencí

Persefona – řeší problematiku domácího a sexuálního násilí včetně pomoci jeho obětem

Bílý kruh bezpečí – pomáhá obětem trestných činů včetně sexuálního násilí

proFem – pomáhá obětem sexuálního násilí, vzdělávací akce

Rosa centrum – pomáhá ženám – obětem domácího násilí

Iniciativa nahlas – studentská iniciativa v rámci UK zabývající se problémem sexualizovaného násilí

In IUSTITIA - organizace zabývající se předsudečným a genderovým násilím


Pro další informace prosím kontaktujte:


Mgr. Šárka Vohlídalová

tel.: 224 491 896, 778 750 048

e-mail:

 • vedoucí Centra Carolina


PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.

e-mail:

 • ombudsmanka UK


Poznámky


Poslední změna: 9. listopad 2023 11:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám