Poskytovatelé funkční diagnostiky

Funkční diagnostikou se rozumí zhruba hodinový rozhovor s odborným pracovníkem. Jeho účelem je na základě Vámi dodaných zdravotních zpráv identifikovat Vaše potřeby a případná omezení během studia. Výsledkem je potom návrh podpůrných opatření, která můžete během studia využít. Funkční diagnostika Vám slouží jako podklad pro uplatnění nároku na čerpání příslušných služeb a modifikace studia. Funkční diagnostiku lze dle potřeby aktualizovat.


Výběr nejvhodnějšího pracoviště pro provedení fuknční diagnostiky doporučujeme konzultovat s Vaší fakultní kontaktní osobou.


Funkční diagnostiku si prosím domlouvejte pouze s jedním diagnostikem, kterého jste si vybrali nebo Vám doporučila kontaktní osoba.Funkční diagnostiku provádějí následující pracoviště, všechna pracoviště ji provádí také v anglickém jazyce:


Centrum Carolina:


 

PhDr. Lenka Dobešová, Ph.D

email:

tel.: 777 355 728

Poskytované služby:

 • studující se zrakovým postižením

 • studující s kombinovaným postižením (pouze v kombinaci se zrakovým postižením)

 • studující s chronickým onemocněním


Pracuji jako koordinátorka podpory pro studující se zrakovým postižením v Centru Carolina. Zároveň spravuji digitalizační středisko a studovnu pro studující se specifickými potřebami. Při své práci se věnuji poradenské a konzultační činnosti, a to nejen pro studenty se zrakovým postižením, ale také pro studenty s dalšími specifickými potřebami. Své zkušenosti se snažím předávat i studentům z Filozofické fakulty, kde vyučuji s kolegyní předmět Digitalizace pro studenty se specifickými potřebami. S žádostí o funkční diagnostiku se na mne mohou obrátit studenti ze všech fakult UK, kteří mají zrakové postižení, kombinované (kombinace zrakového postižení s pohybovým, psychickým, chronickým, nebo SPÚ) nebo chronické postižení. Poradenství i digitalizaci studijní literatury mohou využívat i uchazeči o studium na UK.Mgr. Simona Kostelanská, DiS.

tel.: 224 491 816

e-mail:


konzultační hodiny: po předchozí domluvě


 • studující s tělesným postižením

 • studující s chronickým onemocněnímCentrum Paluba FF UK


PhDr. Mgr. David Čáp, Ph.D.

email:


Poskytované služby:

 • studující s psychickými poruchami

 • studující se zrakovým postižením

 • studující s tělesným postižením

 • studující s chronickým onemocněním


Vystudoval jsem speciální pedagogiku na PedF UK a následně psychologii na FF UK. Pracoval jsem ve středisku výchovné péče s dětmi s problematickým chováním a jejich rodinami, ale mám i zkušenost s prací s lidmi bez přístřeší a nezletilými cizinci bez doprovodu. Doktorské studium jsem absolvoval na katedře psychologie FF UK. Zároveň od roku 2013 poskytuji podporu studentům se speciálními vzdělávacími potřebami na FF UK. S žádostí o funkční diagnostiku se na mne mohou obrátit studenti i z jiných fakult UK, zejména studenti s chronickým tělesným a psychickým onemocněním a studenti s tělesným a zrakovým znevýhodněním. Mimo univerzitu poskytuji psychologické poradenství v soukromé praxi a vedu programy zvládání vzteku pro původce domácího násilí. 
Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.

email:


Poskytované služby:

 • studující se specifickými poruchami učení

 • studující s psychickými poruchami

 • studující s poruchami autistického spektra


V rámci magisterského studia jsem vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK, kde jsem také získala doktorát z klinické psychologie. Zabývám se převážně dětskou psychologií. V NAUTIS pracuji od roku 2005, z toho déle než deset let se věnuji psychodiagnostice dětí a dospívajících, u kterých je podezření na poruchu z okruhu autistického spektra. Působím také jako školní psycholog a vedoucí školního poradenského pracoviště na běžné ZŠ v blízkosti Prahy. Své zkušenosti a vědomosti se snažím předávat i studentům jednooborové psychologie Filozofické fakulty na Univerzitě Karlově.


Mgr. Kateřina Holubová

email:


Poskytované služby:

 • studující se sluchovým postižením

 • studující s tělesným postižením

 • studující se zrakovým postižením


Vystudovala jsem ergoterapii na 1. LF UK, psychologii a češtinu v komunikaci neslyšících (lingvistický modul) na FF UK. V ergoterapii jsem se specializovala na diagnostiku a neurorehabilitaci u pacientů po získaném poškození mozku a na psychogenní poruchy hybnosti. V současné době pracuji jako vedoucí centra pro studium se specifickými potřebami na FF UK a v Centru Carolina jako koordinátorka podpory pro neslyšící a nedoslýchavé studenty Univerzity Karlovy (

NaNUK). Několik hodin týdně pracuji též jako psycholog SPC pro děti se sluchovým postižením, poruchou mentálního intelektu a vadami řeči. Jsem členkou mezinárodní pracovní skupiny v Amsterdamu, kde působím jako neurolingvista-diagnostik a věnuji se jazykovým poruchám v mluvených a znakových jazycích.
doc. PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D

email:


Poskytované služby:

 • studující se specifickými poruchami učení

 • studující s psychickými poruchami


Vystudovala jsem psychologii na FF UK a svoji diplomovou práci jsem psala o rodinách s dyslexií pod vedením předního českého dětského psychologa prof. Zdeňka Matějčka. Od té doby se věnuji problematice výukových obtíží včetně dyslexie. Působím v neziskové organizaci DYS-centrum Praha, z. ú. a s několika kolegy jsme založili ZŠ Poznávání. Vysokoškolští studenti se na mě obracejí, když se při studiu potýkají s tzv. specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie), s diagnózou ADHD, nebo i s jinými blíže neurčitými obtížemi, které jim komplikují studium a zkoušky. Nabízím funkční diagnostiku i případné další poradenství. Spolupracuji s českými studenty napříč fakultami UK i se zahraničními studenty, kteří studují obory v anglickém jazyce.Akademická poradna PedF UKDoc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.

email:


Poskytované služby:

 • studující se sluchovým postižením


Na Katedře speciální pedagogiky PedF působím od roku 1996. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se věnuji speciálně pedagogickým přístupům k osobám se sluchovým postižením a specializuji se především na rehabilitaci uživatelů kochleárních implantátů v předškolním a školním věku. Předmětem mého zájmu jsou rovněž dospělé osoby se sluchovým postižením. Od roku 2003 se věnuji podpoře studentů se sluchovým postižením při studiu na VŠ.

Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.

email:


Poskytované služby:

 • studující s tělesným postižením, chronickým postižením


Vystudovala jsem speciální pedagogiku na PedF UK, kde jsem po dokončení studia nastoupila na pozici referentky pro studenty se specifickými potřebami. Současně také pracuji jako akademický a vědecký pracovník na Západočeské univerzitě v Plzni. Mé služby jsou určeny studentům s tělesným postižením a chronickým onemocněním. Studenti se na mne mohou také obrátit v případě problémů při obtížích v orientaci ve studijním plánu (Karolinka, SIS, zápis předmětů, platformy Moodle, MS Teams atp.), při zvládání nároků studia (hledání vhodného studijního stylu, efektivní rozvržení studia, sladění studijního/pracovního/osobního života).
PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

email:


Poskytované služby:

 • studující se specifickými poruchami učení


Vystudovala jsem psychologii se speciální pedagogikou na Pedagogické fakultě UK. V rámci dalšího vzdělávání jsem absolvovala několik vzdělávacích programů i jednorázových kurzů: Školní pedagogicko-psychologické služby (var. A, školní psycholog), Lektor pro společné vzdělávání, Program instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina, Test stromu, DYSTEST, WAIS III aj. Ve své výzkumné činnosti se věnuji problematice rozvoje čtenářské gramotnosti a osvojování cizího/druhého jazyka.

Od roku 2013 působím v Akademické poradně při Katedře psychologie na Pedagogické fakultě, kde se věnuji zejména studentům se specifickými poruchami učení. Kromě studentů nabízím konzultace pro vyučující. Studenti se na mne mohou obracet, pokud potřebují pomoci s: kontrolním nebo vstupním vyšetřením specifických poruch učení, se zvládáním stresu ze zkoušek, či s komunikací s vyučujícími.
Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

email:


Poskytované služby:

 • studující se specifickými poruchami učení


Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na UK, kde se mi také podařilo získat doktorský titul v oboru pedagogická psychologie.  Na PedF  UK je mým oborem  psychologické poradenství, které nejen vyučuji, ale sama se mu aktivně věnuji v Akademické poradně.

V rámci studijní asistence nejčastěji pomáhám studentům s nalezením studijní strategie, která bude "šita na míru" jejich potřebám. Patří sem nejenom samotný nácvik studia, ale také nastavení správného režimu dne, harmonogram plnění zkoušek a zvládání stresu, který je spojen se zkouškovou situací.PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

email:


Poskytované služby:

 • studující se specifickými poruchami učení

 • studující s psychickými poruchami

 • studující s poruchami autistického spektra„Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na PedF UK. Po dokončení studia jsem pracovala jako psycholožka v sociálních službách (zařízení pro děti a dospělé s poruchou autistického spektra) a jako školní psycholožka na běžné ZŠ. Od roku 2006 pracuji na Katedře psychologie Pedagogické fakulty UK. V posledních letech jsem spolupracovala s Národním ústavem pro vzdělávání (opět problematika poruch autistického spektra) a MPSV, kde jsem lektorovala kurzy pro pracovníky Dětských skupin.

Mé služby jsou určeny studentům a vyučujícím řešícím osobní, studijní či pracovní problémy. Specializuji se také na poradenství pro studenty s poruchou autistického spektra a jsem oprávněna provádět diagnostiku specifických poruch učení (DYSTEST)."doc. PhDr. PaeDr. Anna Kucharská, Ph.D.

email:


Poskytované služby:

 • studující s psychickými problémy

 • studující se zdravotním znevýhodněním


Od roku 1995 pracuji na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Nyní působím na Pedf jako proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti. Mám zde také na starosti koordinace poradenských služeb

a podpory ohrožených skupin studentů včetně studentů se speciálními potřebami.

Na úrovni univerzity jsem členkou pracovní komise rektora pro otázky studia studentů se zdravotním postižením.
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

email:


Poskytované služby:

 • studující s psychickými problémy

 • studující se zdravotním znevýhodněním


Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově, doktorské studium jsem absolvovala se zaměřením na pedagogickou psychologii.  V rámci výuky studentů na UK se věnuji především vývojové psychologii, poradenství.   Psychologickému poradenství se věnuji i ve své poradenské praxi, zaměřuji se na studijní, osobní i vztahové potíže studujících. Moje terapeutická práce vychází ze systemického přístupu, který mi dovoluje obtíže klienta nahlížet v širším kontextu.PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.

email:


Poskytované služby:

 • studující se zrakovým postižením


Pracuji jako odborná asistentka na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze. Mou specializací je edukace osob se zrakovým a kombinovaným postižením. V roce 2010 jsem byla hlavní garantkou kurzu celoživotního vzdělávání: Speciální pedagogika se zaměřením na mobilitu osob se zrakovým postižením.

Mé služby jsou určeny studentům se zrakovým znevýhodněním. Můžete se na mne obrátit, pokud potřebujete nastavit studijní podmínky při zrakových obtížích či mohu pomoci s řešením studijních problémů a strategií, které se týkají zrakového znevýhodnění.
Lékařská fakulta v Plzni UK


Mgr. Dana Chmelařová

email:


Poskytované služby:

 • studující s psychickými problémy


Pracuji jako klinický psycholog ve FN Plzeň od roku 1990. Nejprve jsem působila na Neurologické klinice, v letech 2008-2010 na Neonatologickém oddělení a v Centru vývojové péče (v tomto období jsem také spoluorganizovala kurzy přípravy k porodu, kde jsem přednášela na téma vývojová psychologie a komunikace s dítětem). Od roku 2010 pracuji na Psychiatrické klinice a zároveň jako odborný asistent na LF UK Plzeň. Moje odborná praxe zahrnuje diagnostiku v rozsahu klinické psychologie, neuropsychologie a vývojové psychologie, ale také psychoterapii a poradenství.


Poslední změna: 13. květen 2024 17:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám