Poskytovatelé funkční diagnostiky

Funkční diagnostikou se rozumí zhruba hodinový rozhovor s odborným pracovníkem. Jeho účelem je identifikovat Vaše potřeby a případná omezení během studia. Výsledkem je potom posudek obsahující návrh podpůrných opatření, která můžete během studia využít. Posudek Vám slouží jako podklad pro uplatnění nároku na čerpání příslušných služeb a modifikace studia. Posudek funkční diagnostiky lze dle potřeby aktualizovat.


Funkční diagnostiku provádějí následující pracoviště, všechna pracoviště ji provádí také v anglickém jazyce:Psychologické poradenské centrum při katedře psychologie FF UK


PhDr. Mgr. David Čáp, Ph.D.

email:


Poskytované služby:

 • studující se všemi typy postižení kromě postižení sluchového


Vystudoval jsem speciální pedagogiku na PedF UK a následně psychologii na FF UK. Pracoval jsem ve středisku výchovné péče s dětmi s problematickým chováním a jejich rodinami, ale mám i zkušenost s prací s lidmi bez přístřeší a nezletilými cizinci bez doprovodu. Doktorské studium jsem absolvoval na katedře psychologie FF UK, kde přednáším. Zároveň od roku 2013 poskytuji podporu studentům se speciálními vzdělávacími potřebami na FF UK. S žádostí o funkční diagnostiku se na mne mohou obrátit studenti i z jiných fakult UK, zejména studenti s chronickým tělesným a psychickým onemocněním a studenti s tělesným a zrakovým znevýhodněním. Mimo univerzitu poskytuji psychologické poradenství v soukromé praxi a vedu programy zvládání vzteku pro původce domácího násilí. PhDr. Václav Mertin

email: • studující se specifickými poruchami učení


Již řadu let působím na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Předměty, které zde vyučuji, zahrnují pedagogickou psychologii, školní a poradenskou psychologii.

Mezi  mé odborné zájmy, které se převážně shodují s mým pracovním zaměřením, patří obecnější otázky uplatnění psychologie ve školství, individualizace vzdělávacího přístupu k dětem, poruchy učení a chování, domácí vzdělávání a poradenství pro rodiče.


 Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.

email:


Poskytované služby:

 • studující se specifickými poruchami učení

 • studující s psychickými poruchami


V rámci magisterského studia jsem vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK, kde jsem také získala doktorát z klinické psychologie. Zabývám se převážně dětskou psychologií. V NAUTIS pracuji od roku 2005, z toho déle než deset let se věnuji psychodiagnostice dětí a dospívajících, u kterých je podezření na poruchu z okruhu autistického spektra. Působím také jako školní psycholog a vedoucí školního poradenského pracoviště na běžné ZŠ v blízkosti Prahy. Své zkušenosti a vědomosti se snažím předávat i studentům jednooborové psychologie Filozofické fakulty na Univerzitě Karlově, kde působím jako odborný pedagogický pracovník

doc. PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D

email:


Poskytované služby:

 • studující se specifickými poruchami učení

 • studující s psychickými poruchami


Vystudovala jsem psychologii na FF UK a svoji diplomovou práci jsem psala o rodinách s dyslexií pod vedením předního českého dětského psychologa prof. Zdeňka Matějčka. Od té doby se věnuji problematice výukových obtíží včetně dyslexie. Působím v neziskové organizaci DYS-centrum Praha, z. ú. a s několika kolegy jsme založili ZŠ Poznávání. Vysokoškolští studenti se na mě obracejí, když se při studiu potýkají s tzv. specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie), s diagnózou ADHD, nebo i s jinými blíže neurčitými obtížemi, které jim komplikují studium a zkoušky. Nabízím funkční diagnostiku i případné další poradenství. Spolupracuji s českými studenty napříč fakultami UK i se zahraničními studenty, kteří studují obory v anglickém jazyce.


 Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK


Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

email:


Poskytované služby:

 • studující se sluchovým postižením


Pracuji v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na FF UK. Vystudovala jsem speciální pedagogiku na PedF UK (se zaměřením na surdopedii, logopedii, etopedii a arteterapii a s akcentem na didaktiku českého jazyka a matematiky na 1. stupni ZŠ) a doktorský studijní program Český jazyk na FF UK. Zabývám se různými tématy z oblasti tzv. Deaf Studies, nejčastěji rozličnými otázkami vzdělávání neslyšících dětí. Kromě toho se zaměřuji na otázky spojené obecně se vzděláváním a specificky na témata vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem a vyučování češtiny jako druhého/cizího jazyka. Na FF UK mám kromě jiného na starosti také vše, co souvisí se vzděláváním neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů. V rámci Centra Carolina se na mě s čímkoli týkajícím se této oblasti může obrátit kdokoli z celé UK. Studium studentů se speciálními vzdělávacími potřebami mě zajímá ve své komplexnosti. Proto mj. aktivně zastupuji UK v organizaci   AP3SP.

Akademická poradna PedF UK


PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.

email:


Poskytované služby:

 • studující se zrakovým postižením


Pracuji jako odborná asistentka na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze. Mou specializací je edukace osob se zrakovým a kombinovaným postižením. V roce 2010 jsem byla hlavní garantkou kurzu celoživotního vzdělávání: Speciální pedagogika se zaměřením na mobilitu osob se zrakovým postižením.

Mé služby jsou určeny studentům se zrakovým znevýhodněním. Můžete se na mne obrátit, pokud potřebujete nastavit studijní podmínky při zrakových obtížích či mohu pomoci s řešením studijních problémů a strategií, které se týkají zrakového znevýhodnění.
Doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.

email:


Poskytované služby:

 • studující se sluchovým postižením


Na Katedře speciální pedagogiky PedF působím od roku 1996. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se věnuji speciálně pedagogickým přístupům k osobám se sluchovým postižením a specializuji se především na rehabilitaci uživatelů kochleárních implantátů v předškolním a školním věku. Předmětem mého zájmu jsou rovněž dospělé osoby se sluchovým postižením. Od roku 2003 se věnuji podpoře studentů se sluchovým postižením při studiu na VŠ.
studující s tělesným postižením, chronickým postižením

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.Mgr. Kristýna Janyšková, Ph.D.

email:


Poskytované služby:

 • studující s tělesným postižením, chronickým postižením


Vystudovala jsem speciální pedagogiku na PedF UK, kde jsem po dokončení studia nastoupila na pozici referentky pro studenty se speciálními potřebami. Současně také pracuji jako akademický a vědecký pracovník na Západočeské univerzitě v Plzni. Mé služby jsou určeny studentům s tělesným postižením a chronickým onemocněním. Studenti se na mne mohou také obrátit v případě problémů při obtížích v orientaci ve studijním plánu (Karolinka, SIS, zápis předmětů, platformy Moodle, MS Teams atp.), při zvládání nároků studia (hledání vhodného studijního stylu, efektivní rozvržení studia, sladění studijního/pracovního/osobního života).
PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

email:


Poskytované služby:

 • studující se specifickými poruchami učení


Vystudovala jsem psychologii se speciální pedagogikou na Pedagogické fakultě UK. V rámci dalšího vzdělávání jsem absolvovala několik vzdělávacích programů i jednorázových kurzů: Školní pedagogicko-psychologické služby (var. A, školní psycholog), Lektor pro společné vzdělávání, Program instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina, Test stromu, DYSTEST, WAIS III aj. Ve své výzkumné činnosti se věnuji problematice rozvoje čtenářské gramotnosti a osvojování cizího/druhého jazyka.

Od roku 2013 působím v Akademické poradně při Katedře psychologie na Pedagogické fakultě, kde se věnuji zejména studentům se specifickými poruchami učení. Kromě studentů nabízím konzultace pro vyučující. Studenti se na mne mohou obracet, pokud potřebují pomoci s: kontrolním nebo vstupním vyšetřením specifických poruch učení, se zvládáním stresu ze zkoušek, či s komunikací s vyučujícími.
Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.

email:


Poskytované služby:

 • studující se specifickými poruchami učení


Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na UK, kde se mi také podařilo získat doktorský titul v oboru pedagogická psychologie.  Na PedF  UK je mým oborem  psychologické poradenství, které nejen vyučuji, ale sama se mu aktivně věnuji v Akademické poradně.

V rámci studijní asistence nejčastěji pomáhám studentům s nalezením studijní strategie, která bude "šita na míru" jejich potřebám. Patří sem nejenom samotný nácvik studia, ale také nastavení správného režimu dne, harmonogram plnění zkoušek a zvládání stresu, který je spojen se zkouškovou situací.PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

email:


Poskytované služby:

 • studující s poruchami autistického spektra


„Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na PedF UK. Po dokončení studia jsem pracovala jako psycholožka v sociálních službách (zařízení pro děti a dospělé s poruchou autistického spektra) a jako školní psycholožka na běžné ZŠ. Od roku 2006 pracuji na Katedře psychologie Pedagogické fakulty UK. V posledních letech jsem spolupracovala s Národním ústavem pro vzdělávání (opět problematika poruch autistického spektra) a MPSV, kde jsem lektorovala kurzy pro pracovníky Dětských skupin.

Mé služby jsou určeny studentům a vyučujícím řešícím osobní, studijní či pracovní problémy. Specializuji se také na poradenství pro studenty s poruchou autistického spektra a jsem oprávněna provádět diagnostiku specifických poruch učení (DYSTEST)."doc. PhDr. PaeDr. Anna Kucharská, Ph.D.

email:


Poskytované služby:

 • studující s psychickými problémy

 • studující se zdravotním znevýhodněním


Od roku 1995 pracuji na katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Nyní působím na Pedf jako proděkanka pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti. Mám zde také na starosti koordinace poradenských služeb

a podpory ohrožených skupin studentů včetně studentů se speciálními potřebami.

Na úrovni univerzity jsem členkou pracovní komise rektora pro otázky studia studentů se zdravotním postižením.


PhDr. Sylva HönigováPoradenské centrum při Katedře psychosociálních věd a etiky HTF UK

Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

email:


Poskytované služby:

 • studující se všemi typy postižení


Diagnostické a konzultační služby nabízím studentům UK prakticky se všemi druhy zdravotního postižení.
Lékařská fakulta v Plzni UK


Mgr. Dana Chmelařová

email:


Poskytované služby:

 • studující s psychickými problémy


Pracuji jako klinický psycholog ve FN Plzeň od roku 1990. Nejprve jsem působila na Neurologické klinice, v letech 2008-2010 na Neonatologickém oddělení a v Centru vývojové péče (v tomto období jsem také spoluorganizovala kurzy přípravy k porodu, kde jsem přednášela na téma vývojová psychologie a komunikace s dítětem). Od roku 2010 pracuji na Psychiatrické klinice a zároveň jako odborný asistent na LF UK Plzeň. Moje odborná praxe zahrnuje diagnostiku v rozsahu klinické psychologie, neuropsychologie a vývojové psychologie, ale také psychoterapii a poradenství.
Výběr nejvhodnějšího pracoviště pro provedení fuknční diagnostiky doporučujeme konzultovat s Vaší fakultní kontaktní osobou.Poslední změna: 15. říjen 2021 14:44 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 896

E-mail:


Jak k nám