Stipendia

Stipendium na podporu ubytování

Univerzita Karlova poskytuje svým studentkám/studentům finanční podporu v podobě stipendií na podporu ubytování.


Podmínky:

· Prezenční forma studia

· Studium v českém jazyce

· Skutečná doba nepřesáhla standardní dobu více než jeden rok

· Není vypláceno během přerušeného studia

· Student/ka nemá za sebou více jak 2 předchozí neúspěšná studia

· Při souběhu studií je stipendium vypláceno pouze 1x

· Výplata je 10 (Bc./Mgr.) / 12 (doktorandi) měsíců v akademickém roce


Existují tři kategorie:

Stipendium na podporu ubytování v základní výměře (Stipendijní řád UK čl. 8 odst. 2)

Toto se přiznává studentům, u nichž nenastala překážka ve studiu a kteří nemají trvalé bydliště na stejném okrese, ve kterém probíhá jejich studium, popřípadě na území hl. m. Prahy, je-li jejich studium na území hl. m. Prahy.

Stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře 1. kategorie (Opatření rektora č. 34/2023 čl. 1 odst. 11). Nárok mají studující, u nichž příjem společně posuzované domácnosti nepřesáhne hranici 1,5 násobku životního minima.

Stipendium na podporu ubytování ve zvýšené výměře 2. kategorie (Opatření rektora č. 34/2023 čl. 1 odst. 11). Nárok mají studující, u nichž příjem společně posuzované domácnosti nepřesáhne hranici 3,4 násobku životního minima

Opatření rektora č. 34/2023 upravuje podmínky pro přiznání stipendií na podporu ubytování ve zvýšené míře, upřesňuje lhůty pro podání žádosti (odst. 7) a kdy je vypláceno (odst. 8) a další podrobnosti.

Doporučujeme hlídat si lhůty na podání žádostí. Stipendium je vypláceno čtyřikrát ročně.

Odkaz do webové aplikace na podání žádosti je zde.


Více informací můžete nalézt zde.


Sociální stipendium

Studující, u nichž příjem posuzované společné domácnosti nepřesáhne 1,5 násobek životního minima mají při splnění předepsaných podmínek nárok rovněž na sociální stipendium. Toto stipendium je dle zákona určeno pouze studujícím, kteří mají na území ČR trvalý pobyt. V případě souběhu ubytovacího stipendia ve zvýšené míře 1. kategorie a sociálního stipendia však nedochází k výplatě těchto příspěvků v plné výši, ale výsledná částka se snižuje dle předepsaného vzorce. Studující/mu, který splní podmínky pro přiznání sociálního stipendia, bude po splněním podmínek přiznán také příspěvek na stravovávní. Více viz Opatření rektora č. 26/2022


Studujícím Pedagogické fakulty UK, kteří pobírají sociální stipendium, je navíc za určitých podmínek vypláceno další stipendium .


Více informací můžete nalézt zde.


Pro více informací nebo konzultaci na téma stipendií pro socioekonomicky znevýhodněné studující se můžete obrátit na referentku:


Mgr. et Mgr. Zuzana Hlucháňová-Horká

tel. 224 491 735

e-mail:


Stipendium v akutní tíživé situaci studující/ho

Ocitli jste se náhle v tíživé situaci? Díky novému Opatření rektora 2/2021 můžete požádat o pomoc.


O mimořádné stipendium lze požádat děkana/děkanku i rektora. Děkan/děkanka rozhoduje podle podmínek upravených ve vnitřním předpise fakulty podle čl. 4 odst. 2 Stipendijního řádu.

O stipendium u rektora může žádat student, který se ocitl v akutní tíživé situaci zejména v souvislosti s

  a. 

osiřením,

  b. 

péčí o závislou osobu,

  c. 

mateřstvím nebo rodičovstvím,

  d. 

závažnými zdravotními důvody,

  e. 

zásahem živelní nebo jiné pohromy nebo havárie,

  f. 

tím, že se stal obětí nezaviněného trestného činu

nebo mu taková situace bezprostředně hrozí.


Jak podat žádost a další informace najdete zde. V případě dotazů se obracejte na Mgr. Jolanu Hoškovou, na e-mail: .

Žádost o přiznání stipendia v akutní tíživé situaci studenta UK si můžete stáhnout zde.


Stipendium v akutní tíživé situaci studující/ho v souvislosti s krizí na Ukrajině


Vyplňte, prosím, Stipendium v akutní tíživé situaci studující/ho v souvislosti s krizí na Ukrajině a podepsaný originál doručte osobně nebo poštou na podatelnu UK. Naskenovaný a podepsaný originál pošlete také Mgr. Jolaně Hoškové na email .


Popište Vaše měsíční příjmy a výdaje, tedy na co částku potřebujete využít. Je nutné Vaši finanční situaci něčím doložit – minimum je doložení bankovních výpisů ze všech Vašich účtů za poslední tři měsíce. Pokud je to možné, přiložte doklad o Vašem trvalém bydlišti a případné další doklady, které mohou doložit finanční situaci Vaší rodiny.

Pokud doklady nebudete mít, formulář obsahuje čestné prohlášení o tom, že Vámi uváděné skutečnosti jsou pravdivé.Pro případné dotazy jsme k dispozici na výše uvedeném e-mailu.

Žádosti se budeme snažit vyřídit co nejdříve.


*****

Ucelené informace o všech typech stipendií včetně podmínek jejich přiznání a postupu při podávání žádostí naleznete na http://www.cuni.cz/UK-59.html.


V případě dotazů nebo zájmu o poradenství kontaktujte, prosím, referentku stipendií v Akutní tíživé situaci, Mgr. Jolanu Hoškovou, na e-mailu: .
Poslední změna: 29. duben 2024 14:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


 

Digitalizační středisko Centra Carolina - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Výdej karet ISIC - UK Point

(+420) 224 491 610


Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru:

(+420) 224 491 850,


Jak k nám