Stipendia

Ubytovací stipendium

Univerzita Karlova poskytuje svým studentkám/studentům finanční podporu v podobě stipendií. Nejběžnějším je stipendium na podporu ubytování, které je určeno především těm, kteří mají trvalý pobyt v jiném okrese, než ve kterém je místo jejich studia (příp. mimo hlavního města Prahy, je-li místo jejich studia na území hlavního města Prahy). S ohledem na posouzení sociální situace může být potom studentce/studentovi toto stipendium přiznáno ve zvýšené výměře:


  • Ubytovací stipendium ve zvýšené výměře 1. kategorie

    Nárok mají studující, u nichž příjem posuzované společné domácnosti nepřesáhne hranici 1,5 násobku životního minima

  • Ubytovací stipendium ve zvýšené výměře 2. kategorie

    Příjem posuzované společné domácnosti do 3,4 násobku životního minima


Opatření rektora č. 27/2022 upravuje další podmínky pro přiznání stipendia.


Sociální stipendium

Studující, u nichž příjem posuzované společné domácnosti nepřesáhne 1,5 násobek životního minima mají při splnění předepsaných podmínek nárok rovněž na sociální stipendium ve výši 6000 Kč/měsíc . Toto stipendium je dle zákona určeno pouze studujícím, kteří mají na území ČR trvalý pobyt. V případě souběhu ubytovacího stipendia ve zvýšené míře 1. kategorie a sociálního stipendia však nedochází k výplatě těchto příspěvků v plné výši, ale výsledná částka se snižuje dle předepsaného vzorce. Studující/mu, který splní podmínky pro přiznání sociálního stipendia, bude po splněním podmínek přiznán také příspěvek na stravovávní ve výši 900 Kč měsíčně. Více viz Opatření rektora č. 26/2022


Studujícím Pedagogické fakulty UK, kteří pobírají sociální stipendium, je navíc za určitých podmínek vypláceno další stipendium ve výši 4 000 Kč/měsíc.


Stipendium v akutní tíživé situaci studující/ho

Ocitli jste se náhle v tíživé situaci? Díky novému Opatření rektora 2/2021 můžete požádat o pomoc.


O mimořádné stipendium lze požádat děkana/děkanku i rektora. Děkan/děkanka rozhoduje podle podmínek upravených ve vnitřním předpise fakulty podle čl. 4 odst. 2 Stipendijního řádu.

O stipendium u rektora může žádat student, který se ocitl v akutní tíživé situaci zejména v souvislosti s

  a. 

osiřením,

  b. 

péčí o závislou osobu,

  c. 

mateřstvím nebo rodičovstvím,

  d. 

závažnými zdravotními důvody,

  e. 

zásahem živelní nebo jiné pohromy nebo havárie,

  f. 

tím, že se stal obětí nezaviněného trestného činu

nebo mu taková situace bezprostředně hrozí.


Jak podat žádost a další informace najdete zde.

Žádost o přiznání stipendia v akutní tíživé situaci studenta UK si můžete stáhnout zde.


Stipendium v akutní tíživé situaci studující/ho v souvislosti s krizí na Ukrajině


Vyplňte, prosím, žádost o stipendium v tíživé situaci v souvislosti s krizí na Ukrajině a podepsaný originál doručte osobně nebo poštou na podatelnu UK. Naskenovaný a podepsaný originál pošlete také na email .


Popište Vaše měsíční příjmy a výdaje, tedy na co částku potřebujete využít. Je dobré Vaši finanční situaci něčím doložit - například výpisem z účtu za poslední tři měsíce. Pokud je to možné, přiložte doklad o Vašem trvalém bydlišti a případné další doklady, které mohou doložit finanční situaci Vaší rodiny.

Pokud doklady nebudete mít, formulář obsahuje čestné prohlášení o tom, že Vámi uváděné skutečnosti jsou pravdivé.Pro případné dotazy jsme k dispozici.

Žádosti se budeme snažit vyřídit co nejdříve.


*****

Ucelené informace o všech typech stipendií včetně podmínek jejich přiznání a postupu při podávání žádostí naleznete na http://www.cuni.cz/UK-59.html.


V případě dotazů nebo zájmu o poradenství kontaktujte, prosím,  .
Poslední změna: 16. březen 2023 10:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel. Kancelář pro speciální potřeby: (+420) 224 491 604


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728


E-mail:


Jak k nám