Pravidla chatové podpory


Pravidla Studentské chatové peer podpory 

Platná ke dni 15. 11. 2023 

 

Služba Studentské chatové peer podpory je určena všem studujícím Univerzity Karlovy (v bakalářském, magisterském i doktorském programu), jak v prezenčním, tak i v kombinovaném studiu. Dále jen “klienti”. 


Službu poskytují studentští konzultující formou chatového online hovoru. Studentští konzultující procházejí pravidelným školením a dalším vzděláváním, službu poskytují samostatně bez přímého dozoru vedení služby. Dále jen “konzultující”. 


Služba probíhá pod vedením aktuálního garanta*ky Peer programu, koordinátora*ky Peer programu a vedoucí*ho Centra Carolina. Dále jen “vedení služby”. 


Služba Studentské chatové peer podpory (dále jen “služba”) se řídí následujícími pravidly. 


1. Základní vymezení a technické náležitosti:


 • Maximální doba jednoho chatu je stanovena na 45 minut, poté bude chat s klientem ukončen. 

 • Klienti se mohou na službu obracet opakovaně, nejvíce však 3krát za měsíc. Po rozhodnutí vedení služby může být klientovi*ce na určitou dobu omezen přístup ke službě, pokud bude podezření, že ji využívá nežádoucím způsobem. 

 • Během chatu klienti nesmí opouštět stránku a chat, opuštění je považováno za ukončení chatu. Výjimkou jsou technické problémy. 

 • Chatová konverzace bude archivována po dobu jednoho roku. Důvodem archivace je zlepšování poskytované služby, kontrola kvality a statistické údaje nutné k vykazování služby. Přístup k archivu má vedení služby. 


2. Ochrana konzultujících a klientů: 


 • Konzultující před začátkem chatu vždy ověří, že klient je studující*m Univerzity Karlovy. 

 • Klienti a konzultující využívají chat anonymně. Pouze vedení služby má přístup k IP adresám klientů. 

 • Konzultujícíjsou povinni zachovávat mlčenlivost o tom, co se dozvědí během chatu. Výjimku tvoří intervizní a supervizní setkání, kde jsou sdíleny anonymizované situace, dále komunikace s vedením služby a ohlašování závažných skutečností (viz níže). 

 • Konzultující mají zákonem stanovenou povinnost ohlásit nebo překazit vybrané trestné činy (dle Trestního zákoníku, § 367 a § 368), pokud se o nich od klientů dozví. 

 • Je zakázáno vyměňovat si během chatu kontaktní informace, jako je například telefonní číslo, emailová adresa, kontakty na sociální sítě apod. 

 • Konzultující i klienti jsou povinni dodržovat během chatové komunikace pravidla slušného chování, vyvarovat se agrese a urážek nebo sexuálně nevhodného chování. 

 • Konzultující má možnost odmítnout téma klienta, pokud se necítí kompetentní k řešení jeho zakázky nebo z osobních důvodů. V tomto případě odkáže konzultující klienta na jinou službu. 


3. Vymezení témat a hranic služby: 


 • Služba je určena k podpoře studujících během studia a k řešení obtíží, které jim mohou studium komplikovat. Možnými tématy jsou např.:

   

    a. 

  orientace v systému univerzity a v systému podpůrných služeb, 

    b. 

  konzultace týkající se efektivního učení, motivace ke studiu, prokrastinace apod., 

    c. 

  sociální izolace a pocity osamělosti, 

    d. 

  osobní problémy, které studujícím ztěžují studium. 

 • Služba není určena k řešení akutních stavů, jako jsou silné úzkostné ataky, sebepoškozující nebo sebevražedné tendence. Konzultující nemají kompetence tyto situace řešit a jsou povinni odkázat klienta s tímto tématem na profesionální krizové služby. 

 • Služba není určena k poskytování dlouhodobé a kontinuální péče, k řešení zdravotních obtíží nebo k diagnostickým účelům. 


4. Udržení kvality služby: 


 • Konzultující jsou povinni účastnit se dalšího vzdělávání, které jim zajišťuje vedení služby a Centrum Carolina. 

 • Konzultující jsou povinni účastnit se společných intervizních a supervizních setkání. 

 • Konzultující jsou povinni hlásit garantovi*ce a koordinátorovi*ce Peer programu UK následující skutečnosti:

   

    a. 

  na službu se obrátí klient s akutním tématem jako je sebepoškozování nebo sebevražedné tendence; nebo klient, který může být nebezpečný sobě nebo svému okolí, 

    b. 

  konzultující se setká s nevhodným nebo obtěžujícím chováním (agresivní, sexualizované nebo vulgární projevy) 

    c. 

  konzultující odmítne téma klienta. 


5. Ukončování hovoru: 


 • Chat bude ukončen, pokud dojde k naplnění maximální stanovené doby hovoru. 

 • Chat bude ukončen, pokud klient*ka nebude dále reagovat více než 10 minut vkuse. 

 • Chat bude ukončen, pokud má konzultující podezření, že je klient*ka pod vlivem návykových látek a není plně schopen se do hovoru zapojit. 

 • Chat bude ukončen, pokud klient*ka nedodržuje pravidla služby. 

 • Chat bude ukončen, pokud klient*ka vyžaduje službu, kterou studentská chatová podpora neposkytuje. Pokud to bude možné, bude odkázán na vhodnější službu. 

 • Chat bude ukončen, pokud se konzultující necítí kompetentní k řešení tématu klienta*ky nebo z osobních důvodů na straně konzultujícího. Konzultující klienta odkáže na jinou službu. 

 

Poskytovatelé a vedení služby si vyhrazují právo aktualizovat pravidla služby dle aktuálních podmínek a situace.Poslední změna: 14. listopad 2023 11:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.  (+420) 224 491 604

E-mail: centrumcarolina@cuni.cz


Tel. Digitalizační středisko - koordinátor Jan Král (+420) 224 491 581

E-mail: ,


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850,Jak k nám