Úkoly kontaktních osob

 • monitorují oblast podpory poskytované studentkám/studentům a uchazečkám/uchazečům o studium se speciálními potřebami a činností s ní souvisejících a informují o jejím stavu Centrum Carolina,


 • koordinují činnosti spojené s evidencí studujících se speciálními potřebami,


 • poskytují, organizačně zajišťují nebo zprostředkovávají služby nabízené fakultou,


 • navazují kontakt s uchazečkou/uchazečem za účelem projednání a přípravy modifikovaného přijímacího řízení, přičemž obecně platí, že navrhovaná úprava by se měla odchylovat od běžného postupu v co nejmenší možné míře (modifikace nemůže měnit úroveň požadavků),


 • informují studentky/studenty a uchazečky/uchazeče se speciálními potřebami o službách poskytovaných Univerzitou a fakultou a průběžně pro ně aktualizují informace o studiu na webových stránkách fakulty,


 • aktivně se zasazují o řešení individuálních studijních záležitostí studujících se speciálními potřebami a zajišťují modifikace studijních podmínek a prostředí,


 • ve své činnosti spolupracují s relevantními pracovišti v rámci fakulty a Univerzity (např. Centrum Carolina, katedry, ústavy a speciální pracoviště),


 • rozvíjejí činnosti směřující ke zvyšování informovanosti zaměstnanců/zaměstnankyň fakult v problematice studujících se speciálními potřebami, usilují o formování takového akademického prostředí, které bude přátelské vůči studujícím se speciálními potřebami,


 • po dohodě se studující se speciálními potřebami informují vyučující o účasti studující/ho na jejich výuce, a o tom, jakým způsobem bude jejich účast ovlivňovat výuku a přípravu na ni (např. poskytování podkladů pro tlumočníky a přepisovatele, spolupráce se zapisovateli, nadstandardní konzultace se studentem, popř. jeho individuální výuka, volba organizačních forem výuky, technických pomůcek),


 • po dohodě a ve spolupráci s vyučujícím a studujícím se speciálními potřebami zajišťují tlumočníky do/z českého znakového jazyka, přepisovatelské a zapisovatelské služby, případně nahrávání kurzu na zvukový resp. audiovizuální nosič,


 • spolupracují s příslušnými katedrami, ústavy a speciálními pracovišti na převádění studijních materiálů do formy přístupné pro studující se speciálními potřebami,


 • přijímají, konzultují a případně realizují návrhy studujících na zlepšení přístupnosti učebních materiálů, budov a ostatních prostor Univerzity,


 • seznamují absolventy/absolventky fakult s informačními zdroji týkajícími se zaměstnávání osob se speciálními potřebami a monitorují jejich vstup na trh práce,


 • vedou dokumentaci své činnosti,


 • jsou povinny se systematicky vzdělávat v oblasti vzdělávání osob se speciálními potřebami,


 • po rozhodnutí o přijetí ke studiu zajistí (ve spolupráci se studijním oddělením) registraci studujících se speciálními potřebami a zprostředkovávají provedení funkční diagnostiky.

Poslední změna: 24. únor 2020 12:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel. Kancelář pro speciální potřeby: (+420) 224 491 604


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728


E-mail:


Jak k nám