• Studentské spolky

Studentské spolky

Studentský život na UK je organizován především prostřednictvím studentských spolků, kterých lze na jednotlivých fakultách nalézt na několik desítek. Studentské organizace působící v rámci UK mohou, v případě splnění předepsaných náležitostí, získat na svou činnost finanční podporu.
Podpora zájmové činnosti studentů

Postup při podávání žádosti pro přiznání finanční podpory zájmové činnosti studentů UK a podmínky pro její přiznání upravují:


Podpora může dle výše uvedených předpisů být poskytnuta zájmové činnosti na univerzitě či na fakultě.


Termíny pro podávání žádostí o podporu jsou následující:

 • žádost o pravidelnou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě

  – do 30. září běžného kalendářního roku

 • žádost o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě

  – do 15. listopadu běžného kal. roku

 • žádost o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na fakultě

  – do 28. února, 30. dubna a do 15. října


Žádost o podporu zájmové činnosti se podává na předepsaném formuláři tvořícím přílohu výše uvedeného OR č. 13/2018:


Nezbytné náležitosti žádosti jsou upraveny v čl. 7 zmíněného OR, přičemž jednou z hlavních je rozpočet akce (doporučený formulář pro zpracování rozpočtu je ke stažení zde).


Žádost se podává v tištěné písemné formě k rukám J. M. pana rektora a současně v elektronické podobě na e-mailovou adresu .

Pro uplatnění nároku je rozhodující tištěná písemná forma žádosti, která musí být na univerzitu doručena nejpozději poslední den lhůty. Žádosti v listinné formě se podávají do podatelny na rektorátu UK.

Žádosti doručené po uplynutí lhůty, nebudou na daném zasedání komise projednány.


Jednou z podmínek žádosti je registrace spolku či nadace v seznamu vedeném univerzitou. Žádost o registraci se zasílá na adresu a musí obsahovat tyto údaje:

 • název,

 • právní forma,

 • jméno osoby nebo osob oprávněných za spolek nebo nadaci jednat,

 • sídlo,

 • kontaktní adresa, spojení a

 • případný odkaz na webovou stránku nebo jinou elektronickou prezentaci.


Aktuální verze univerzitního seznamu spolků a nadací (ke dni 31. 10. 2017) (PDF, 77 kB)


Spolek nebo nadace, kterému byla poskytnuta podpora zájmové činnosti, je povinen do 60 dnů ode dne ukončení podporované akce, v případě poskytnutí podpory na již vykonanou akci do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, předložit univerzitě vyúčtování realizované akce.


Vzor vyplněného doporučeného formuláře pro vyúčtování (PDF, 36 kB)

Prázdný formulář (XLSX, 15 kB)


Poslední změna: 29. duben 2020 19:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel. Kancelář pro speciální potřeby: (+420) 224 491 604


Tel. Infodesk UK Point - studijní dotazy obecného charakteru: (+420) 224 491 850


Tel. Digitalizační středisko - koordinátorka PhDr. Lenka Dobešová Ph.D (+420) 777 355 728


E-mail:


Jak k nám