Postup v případě oznámení

Postup UK Pointu po oznámení (sexuálního) obtěžování


1. Oznámení

Nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení oznámení o jakékoli formě obtěžování bude na e-mailovou adresu odesílatele doručena jedna ze 3 odpovědí (možné odpovědi viz Příloha 1) pověřenou pracovnicí/pracovníkem Centra Carolina. Ten/ta nesmí být a ani v minulosti nikdy nebyla v žádném osobním formálním či neformálním vztahu s oznamující osobou ani s osobou, na kterou je podán oznámení. Pokud se tak stane, musí neprodleně oznámit tuto skutečnost vedoucí UK Pointu, která následně určí jinou nezávislou osobu pro další řešení tohoto oznámení. Všechny osoby zapojené do řešení oznámení (ať už pověřená osoba z UK Pointu nebo případně později další osoby zapojené za účelem konzultace, poradenství či mediace) jsou povinny zachovávat mlčenlivost. Tato povinnost je i smluvně ošetřena.


2. První kroky k pomoci

Oznamovateli/oznamovatelce dále bude podle jeho/její odpovědi zaslán e-mail s návrhem schůzky, které se bude kromě oznamovatele/oznamovatelky účastnit pověřený pracovník/pracovnice UK Pointu. Předmětem schůzky bude probrání situace a možností dalšího postupu apod. Oznamovateli/oznamovatelce bude nabídnuta psychologická podpora a pomoc. Z každé schůzky bude proveden zápis, který také zůstává důvěrným. Případ bude dále anonymně konzultován s příslušnými odborníky (právník/právnička, expert/ka na sexuální obtěžování, psycholog/psycholožka). Důvodem této konzultace je zjištění, zda se jedná o sexuální obtěžování, jaká jsou práva zúčastněných osob, jaký by byl vhodný další postup.


3. Evidence

Pokud oznamovatel/ka nebude chtít situaci dále prošetřit, bude oznámení jen evidováno. V případě, že si to oznamovatel/ka bude přát, bude osoba, proti které bylo oznámení podáno, o této skutečnosti vyrozuměna, pokud možno za zachování anonymity oznamovatele/ky a informována o nevhodnosti takového chování.


4. Mediace

Dále je možné a žádoucí, v případě, že obě strany souhlasí, uspořádat společnou schůzku, na které by byla přítomna třetí nezávislá strana (mediátor/ka). Smyslem schůzky je především vyjasnit situaci a podpořit obě strany ve vzájemné komunikaci.


5. Závěrečný výstup

Výsledkem schůzek oznamovatele/oznamovatelky, pracovnice/pracovníka UK Pointu, případně externího odborníka/odbornice a/nebo osoby, na kterou je podána stížnost, bude závěrečný výstup (možné výstupy viz Příloha 2)

Během celého procesu řešení situace je nutné brát oznámení vážně, postupovat citlivě, zachovat a zajistit důvěrnost a diskrétnost, aby autor/ka oznámení nebyl/a v budoucnu poškozen/a. Dále je třeba v případě potřeby zajistit bezpečí pro obě strany.


O každém případu bude pořízena písemná dokumentace (všechny zápisy z osobních schůzek, další podklady, které osoby dodaly, výsledný konsenzus, včetně podpisu prošetřujících osob). Dokumentace bude důvěrná a bezpečně uložená tak, aby k ní měla přístup pouze pověřená osoba.

Pravomoci pracovníka/pracovnice UK Pointu jsou pouze poradní a doporučující. Může poskytovat podporu, odkazovat na poradenské služby či pomoci autorce/autorovi oznámení s podáním podle Přílohy č. 2. Je povinen/povinna zachovávat mlčenlivost a vést o každém oznámení dokumentaci, ke které bude mít přístup pouze ona (uzamykatelná skříňka, zaheslovaný dokument apod.)Příloha 1: Scénáře odpovědí po oznámení obtěžování


Varianta A – v případě, že se jedná přímo o obtěžovanou osobu


Děkujeme za podání podnětu. Ubezpečujeme Vás, že s ním bude zacházeno vážně a důvěrně. Vyberte si prosím z uvedených variant, jak si přejete dále postupovat.


Přeji si tuto situaci dále řešit

- zašlu Vám návrh společné schůzky, které se bude kromě Vás (případně i Vašeho doprovodu) účastnit i pověřená pracovnice Centra Carolina a případně i expert/ka v oboru sexuálního obtěžování.

Potřebuji navíc (nebo pouze) psychologické poradenství

- zprostředkuji Vám přednostní termín v našich psychologických poradnách.

Nejsem si jistý/jistá, zda se jedná o sexuální obtěžování

- můžeme Vám zprostředkovat přednostní konzultaci v našich psychologických poradnách nebo u externistů.

Chci pouze ohlásit problematické chování a nepotřebuji, aby bylo dále prošetřeno

- upozorníme, s Vaším souhlasem, dotyčnou osobu na její nevhodné chování. Samozřejmě zachováme Vaši anonymitu.

Pokud ani jedna z výše uvedených variant neodpovídá Vaší představě o nápravě, zašlete prosím návrh Vašeho řešení.

V každém případě nám prosím sdělte, pro jaký postup jste se rozhodl/a.


Varianta B – v případě, že se jedná o svědka/svědkyni sexuálního obtěžování


Děkujeme za podání podnětu a jsme rádi, že nejste lhostejní ke svému okolí. Ubezpečujeme Vás, že s Vaším oznámením bude zacházeno vážně a důvěrně.

Pokud obtěžovaná osoba požaduje prošetření, nechť se nám ozve sama. Pokud si to nepřeje nebo se chcete o dalším postupu poradit, kontaktujte prosím poradenskou službu Centra Carolina nebo přímo Centrum Carolina.

Budete-li mít další otázky či pochybnosti, neváhejte se nám dále ozvat.


Varianta C – v případě, že se jedná o neurčité či zcela anonymní oznámení


Děkujeme za podání podnětu. Ubezpečujeme Vás, že s ním bude zacházeno vážně a důvěrně.

Abychom mohli oznámení dále řešit, potřebujeme doplnit následující informace:

- Kdy a kde se incident odehrál?

- Koho se tento incident týká?

- Je možné zajistit další svědectví?

- Jaký je Váš návrh dalšího postupu?

Bez těchto informací není možné se oznámením dále zabývat.
Příloha 2: Závěrečné výstupy


Výsledkem schůzek může být:

  • podpora oznamovateli / oznamovatelce v řešení situace, právní a psychologické poradenství

  • konsenzus, že je oznámení neopodstatněné

  • konsenzus, že samotné projednání vedlo k nápravě,

  • podnět nadřízenému obtěžujícího zaměstnance/zaměstnankyně ze strany UK Pointu s požadavkem o stanovisko/šetření,

  • podnět garantovi studijního předmětu, studijního programu či studijní proděkance/proděkanovi ze strany UK Pointu s požadavkem o stanovisko/šetření v případě, že k situaci došlo ve vztahu ke studujícím,

  • podnět Etické komisi Univerzity Karlovy či etické komisi fakulty v případě, že obtěžující je zaměstnanec/zaměstnankyně,

  • podnět děkanovi/děkance pro zahájení disciplinárního řízení v případě, že obtěžující je student/studentka a k obtěžování došlo v souvislosti s výukou.

  • podpora při podání trestního oznámení


S výsledkem budou obě strany písemně seznámeny.

Poslední změna: 28. březen 2022 13:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakt

Centrum Carolina

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 604

E-mail:


Jak k nám